30.01.2009

Protokollen lanseres i sin helhet med unntak av 4. punkt i sak 02/09

Protokoll fra
styremøte i Sikringsordningen
30.01.2009
Til stede:

Roy Halvorsen (styrets leder)
Per Kristian Sundnes (styrets nestleder)
Christer Drevsjø
Kristin Flagstad
Svein Glomnes
Dag Bjørnar Jonsrud
Bjørn Myhre
Klemet Rønning-Aaby
Ragnar Hodne (observatør)

Forfall:

Jan Helge Gulbrandsen

Fra sekretariatet: Anne K. Andreassen

Dato: 05.02.09

 

 

Dagsorden

Sak 01/09 Godkjenning av innkalling og dagsorden, samt undertegning og web-publisering av protokoll fra styremøtet 10.12.08

Sak 02/09 Orientering fra daglig leder:

• Kalender, styresaker 2009 (vedlegg)
• Sikringsordningens økonomi (vedlegg)
• Bistand fra FinCorp ifbm kapitalforvaltningsanbud (vedlegg)
• Gjennomførte akkordsaker (Elektroskolen Norge AS, N.K.S. Petershagan AS og Buskerud Rehabiliteringssenter AS)(tidl. sak 64/08 av 10.12.08)(vedlegg)
• Nye tilslutningserklæringer – fastsettelse av tilslutningstilskudd
• Sikringsordningens websider

Sak 03/09 Vurdering av regnskapsforhold for Sikringsordningen, orientering av revisor Johannes Asland (vedlegg)

Sak 04/09 Instruks og retningslinjer for sekretariatet (tidl. sak 58/08 av 18.11.08 og sak 50/08 av 08.09.08)(vedlegg)

Sak 05/09 Gjeldende retningslinjer og forpliktelser vedrørende Sikringsordningen for partene i Overføringsavtalen (vedlegg)

Sak 06/09 Stiftelsen Bleiker Behandlingssenter – vurdering av avviklingstilskudd (vedlegg)

Sak 07/09 Sikringsordningens midler i Statens Pensjonskasse (tidl. sak 52/02 av 23.10.08, 43/08 av 08.09.08, sak 14/08 av 23.06.08 og sak 05/08 av 16.05.08)(vedlegg)

Sak 08/09 Endringer av Sikringsordningens vedtekter på bakgrunn av endringer i Overføringsavtalen f.o.m. 01.01.09 (tidl. sak 64/08 av 10.12.08)(vedlegg)

Sak 09/09 Valg av kapitalforvalter(e) (tidl. sak 66/08 av 10.12.08, sak 60/08 av 18.11.08 og 05/08 av 16.05.08)(vedlegg)

Sak 10/09 Eventuelt

 

Sak 01/09 Godkjenning av innkalling og dagsorden, samt undertegning og web-publisering av protokoll fra styremøtet 10.12.08

Vedtak:

”Innkalling og dagsorden ble godkjent. Protokoll fra ekstraordinært styremøte 10.12.08 ble
godkjent og underskrevet at de aktuelle styremedlemmer til stede, og legges ut på
Sikringsordningens hjemmesider med unntak av sak 65/08

 

Sak 02/09 Orientering fra daglig leder:

• Kalender, styresaker 2009

Vedtak:

”Styret tar daglig leders forslag til styrekalender 2009 til orientering”.

• Sikringsordningens økonomi

Vedtak:

”Styret tar daglig leders reviderte redegjørelse pr. 30.01.09 om Sikringsordningens økonomi til orientering. Saldo utgjør pr 30.01.2009 85 mill kr.”

• Bistand fra FinCorp ifbm kapitalforvaltningsanbud

Vedtak:

”Styret tar daglig leders redegjørelse om faktura fra FinCorp i forbindelse med anbudsprosess om kapitalforvaltning til orientering”.

• Gjennomførte akkordsaker (Elektroskolen Norge AS, N.K.S. Petershagan AS og Buskerud Rehabiliteringssenter AS)(tidl. sak 64/08 av 10.12.08)

Vedtak:

”Styret tar daglig leders redegjørelse om gjennomførte akkordsaker til orientering”.

• Nye tilslutningserklæringer – fastsettelse av tilslutningstilskudd

Vedtak:

”Styret tar til orientering daglig leders opplysning om at sekretariatet vil utføre kontroll av at nye virksomheter som slutter seg til Sikringsordningen betaler tilslutningstilskudd.”

• Sikringsordningens websider

Vedtak:

”Styret tar daglig leders redegjørelse om Sikringsordningens åpnede websider til orientering”.

Sak 03/09 Vurdering av regnskapsforhold for Sikringsordningen, orientering av revisor Johannes Asland

Vedtak:

”Daglig leder utarbeider til neste styremøte 06.05.09 forslag til regnskap med noter i samarbeid
med styrets leder og eksternrevisor”.

Sak 04/09 Instruks og retningslinjer for sekretariatet (tidl. sak 58/08 av 18.11.08 og sak 50/08 av 08.09.08)

Vedtak:

”Styret vedtok instruks for daglig leder, som vedlegges denne protokoll”.

Sak 05/09 Gjeldende retningslinjer og forpliktelser vedrørende Sikringsordningen for partene i Overføringsavtalen

Vedtak:

”Sekretariatet utarbeider forslag til rundskriv til partene i Overføringsavtalen vedrørende gjeldende retningslinjer og forpliktelser vedrørende Sikringsordningen.

Frem til neste styremøte 06.05.09 innhenter sekretariatet kommentarer fra styremedlemmene på forslag til slike rundskriv. Dette for å forenkle selve styrebehandlingen”.

 

Sak 06/09 Stiftelsen Bleiker Behandlingssenter – vurdering av avviklingstilskudd

Vedtak:

”Full faktisk avvikling av eksisterende virksomhet slik dette er beskrevet i henvendelsen fra Bleiker Behandlingssenter danner grunnlag for vedtak om avviklingstilskudd, men det stilles vilkår om at vedtaket først gjelder fra den dato der avviklingen kan anses gjennomført”.

 

Sak 07/09 Sikringsordningens midler i Statens Pensjonskasse (tidl. sak 52/02 av 23.10.08, 43/08 av 08.09.08, sak 14/08 av 23.06.08 og sak 05/08 av 16.05.08)

Vedtak:

”Sikringsordningens midler innestående i Statens Pensjonskasse (SPK) overføres til Sikringsordningen umiddelbart etter styremøtet 30.01.2009. Pengene overføres fra SPK i tre omganger – hhv til statsobligasjonsfond, pengemarkedsfond og bank.

Daglig leder besørger den praktiske overførselen i henhold til kapitalforvaltningsstrategien fastsatt av styret for Sikringsordningen den 18.11.08”.
Sak 08/09 Endringer av Sikringsordningens vedtekter på bakgrunn av endringer i Overføringsavtalen f.o.m. 01.01.09 (tidl. sak 64/08 av 10.12.08)

Vedtak:

”Vedtekter for Overføringsavtalens Sikringsordning endres slik at § 11 annet ledd, første setning blir lydende:

”Tilskuddet fastsettes av Sikringsordningens styre”.”

 

Sak 09/09 Valg av kapitalforvalter(e) (tidl. sak 66/08 av 10.12.08, sak 60/08 av 18.11.08 og 05/08 av 16.05.08)

Styreleder Roy Halvorsen og Svein Glomnes var på forhånd erklært inhabile, og forlot møtet under behandling av denne saken.

Vedtak:

”Nordea Investment Management velges som forvalter av Overføringsavtalens Sikringsordning sine midler i hhv pengemarkedsfond og statsobligasjonsfond.

En samlet forvaltning, gjennom valg av én forvalter for begge fond, anses å gi en mer strømlinjeformet investering, både i form av rabatterte forvaltningshonorarer og koordinert rapportering”.
Sak 10/09 Eventuelt

Det ble opplyst at Biørn Bogstad erstatter Kristin Flagstad som FNHs varamedlem til styret. Det er ikke avklart hvem som blir nytt varamedlem for SPKs observatørplass i styret.

Neste styremøte, 6. mai, utvides med en time: 11.00 – 14.00.

 

Sikringsordningens styre:

Roy Halvorsen (styrets leder)

Per Kristian Sundnes (styrets nestleder)

Christer Drevsjø

Svein Glomnes

Dag Bjørnar Jonsrud

Bjørn Myhre

Klemet Rønning-Aaby

Ragnar Hodne (observatør)