23.10.2009

Protokoll fra
styremøte i Sikringsordningen
28.10.2009
Til stede:

Roy Halvorsen (styrets leder)
Christer Drevsjø
Svein Glomnes
Dag Bjørnar Jonsrud (til stede f.o.m. sak 44/09)
Anders Kleppe
Bjørn Myhre (til stede t.o.m. sak 47/09)
Klemet Rønning-Aaby
Ragnar Hodne (observatør)

Forfall:

Per Kristian Sundnes (styrets nestleder)
Jan Helge Gulbrandsen

Fra sekretariatet: Anne Karin Andreassen

Dato: 29.10.2009
Dagsorden

Sak 41/09 Godkjenning av innkalling og dagsorden, samt godkjenning, undertegning
og webpublisering av protokoll fra styremøtet 02.09.09 (vedlegg)

Sak 42/09 Orientering fra daglig leder
– Status krav, herunder Frelsesarmeen (orientering)
– Kalender, styresaker (vedlegg)

Sak 43/09 Regnskap pr. 30.09.09 (vedlegg)

Sak 44/09 Evaluering av allokeringsbeslutning av 18. november 2008, med forslag til justert allokeringsstrategi, og redegjørelse for oppfølging av allokeringsvedtak. (tidligere sak 35/09 av 02.09.09)(vedlegg)

Sak 45/09 Reguleringsansvar – legekontorer og krav vedr. Kråkerøy legekontor. Juridisk vurdering fra ARNTZEN de BESCHE og sekretariatets praktiske håndtering av innkomne krav (tidligere sak 38/09 av 02.09.09)(vedlegg)

Sak 46/09 Regressak mot Hafslund (tidligere sak 36/09 av 02.09.09, 23/09 av 17.06.09, 14/09 av 06.05.09, 02/09 av 30.01.09 (vedlegg)

Sak 47/09 Reguleringsansvar for tidligere ansatte i kommunale næringsmiddeltilsyn (tidligere sak 37/09 av 02.09.09, 26/09 av 17.06.09 og 17/09 av 06.05.09)(vedlegg)

Sak 48/09 Avviklingstilskudd. Utvidet bruk og ny vurdering av beregningsforut-setningene (tidligere sak 59/08 av 18.11.08, 54/08 av 23.10.08 og 43/08 av 08.09.08)(vedlegg)

Sak 49/09 Styremøtedatoer 2010

Sak 50/09 Eventuelt
– Børsmelding av 19.10.2009 ”vedr. Sikringsordningens stevning av Hafslund  ASA og Infrateks bestridelse av et evt. regresskrav”

 

Sak 41/09  Godkjenning av innkalling og dagsorden, samt godkjenning, undertegning og webpublisering av protokoll fra styremøtet 02.09.09

Vedtak:

”Innkalling og dagsorden ble godkjent. Protokoll fra styremøte 02.09.09 ble undertegnet av de aktuelle styremedlemmer til stede. Protokollen legges ut på Sikringsordningens nettsted i sin helhet.

Unntatt webpublisering vil være saker som identifiserer enkeltpersoner. På generelt grunnlag vil alle saker som omhandler firmaer være med i protokollene som legges ut på Sikringsordningens nettsted”.
Sak 42/09 Orientering fra daglig leder

Regnskapsprognose ble delt ut på møtet.

Vedtak:

”Det vil ikke bli utarbeidet budsjett for 2010, da den nødvendige økonomiske oversikten vil fremkomme i kvartalsregnskapene med tilhørende prognose pr. årsskifte. Daglig leder opplyser om eventuelle ekstraordinære store utgiftsposter.

Styret tar til orientering at Sikringsordningen ved en inkurie ikke har forskuttert utestående premiekrav vedrørende Frelsesarmeen på 2, 7 mill. til KLP, og sørger for å bringe dette i orden med det første.

Til neste styremøte sendes forslag til vedtektsendringer ut til styret for kommentarer 14 dager før møtet.

Revidert sakskalender for styresaker 2010 vedlegges denne protokollen”
Sak 43/09 Regnskap pr. 30.09.09

Vedtak:

”Styret tar regnskap pr. 30.09.09 til etterretning, og konstaterer at ny regnskapsprognose
viser at samlede fondsmidler pr. årsskifte trolig vil ligge omkring 130 mill. kr”.
Sak 44/09 Evaluering av allokeringsbeslutning av 18. november 2008, med forslag til justert allokeringsstrategi, og redegjørelse for oppfølging av allokeringsvedtak. (tidligere sak 35/09 av 02.09.09)

Vedtak:

”Sikringsordningens midler pr årsskifte fordeles med 10 mill. kr i bankinnskudd, deretter:

– om lag 1/4 i obligasjonsfond med meget lav risiko (statsobligasjonsfond)
– om lag 1/4 i obligasjonsfond med lav risiko
– om lag 1/4 i pengemarkedsfond med meget lav risiko
– om lag 1/4 i pengemarkedsfond med lav risiko

Innkomne midler settes i pengemarkedsfond med lav risiko. Ved likviditetsbehov skal andeler selges i pengemarkedsfond med lav risiko, og overføres bankinnskudd.

Ovennevnte aktivaallokering gjelder fra dags dato, og skal være gjennomført innen årsskiftet.

Til neste styremøte foretar daglig leder sammen med ekstern rådgiver en vurdering av forvaltningsresultatet, ekskl. bankinnskudd, i 2009. Dersom det i evalueringsprosessen kommer frem signaler på at Sikringsordningen ikke har hatt en konkurransedyktig forvalter, gjøres forberedelser til en anbudsprosess for valg av ny(e) forvalter(e)”.
Sak 45/09 Reguleringsansvar – legekontorer og krav vedr. Kråkerøy legekontor. Juridisk vurdering fra ARNTZEN de BESCHE og sekretariatets praktiske håndtering av innkomne krav (tidligere sak 38/09 av 02.09.09)

Vedtak:

”Når legekontor ikke betaler premie for regulering/tidligpensjon/bruttogaranti, imøtekommer
Sikringsordningen mottatte krav på vanlig måte for å sikre opparbeidede pensjonsrettigheter.

Sikringsordningen varsler og gjennomfører regress mot ansvarlig arbeidsgiver.

Sikringsordningens daglige leder vil sammen med styreleder utrede mulige alternativer for
finansiering av reguleringsansvar mv. for virksomheter som har utført en oppgave for det
offentlige og hvor det kan fremstå som urimelig at arbeidsgiver oppfyller det
reguleringsansvar som følger av dagens regelverk.  Advokatkontoret ARNTZEN de BESCHE
benyttes for kvalitetssikring av mulige løsninger.”
Sak 46/09 Regressak mot Hafslund (tidligere sak 36/09 av 02.09.09, 23/09 av 17.06.09, 14/09 av 06.05.09, 02/09 av 30.01.09

Vedtak:

”Styret tar saken til etterretning”
Sak 47/09 Reguleringsansvar for tidligere ansatte i kommunale næringsmiddeltilsyn (tidligere sak 37/09 av 02.09.09, 26/09 av 17.06.09 og 17/09 av 06.05.09)

Styret la vekt på at det følger av regelverket at berørte rettighetshavere vil få satt ned sine
pensjoner om Sikringsordningen ikke forskutterte krav om reguleringspremie når den
aktuelle arbeidsgiver eller den instans som har overtatt reguleringsansvaret ikke betaler
reguleringspremien.  Styret la videre vekt på at Sikringsordningen er etablert for å sikre
opparbeidede rettigheter i slike tilfeller.

Observatør for Statens Pensjonskasse, Ragnar Hodne gav under drøftelsen av saken uttrykk
for at det må vurderes nærmere om det er riktig at Sikringsordningen skal forskuttere
reguleringspremie i saker som Sikringsordningen mener er statens ansvar.

Vedtak:

”Sikringsordningen konstaterer at det ikke er avklart hvem som har reguleringsansvaret for
tidligere ansatte i kommunale næringsmiddeltilsyn, selv om det er åpenbart at enten
kommunene eller staten har dette ansvaret.

For å hindre svekkelse av opparbeidede pensjonsrettigheter, ser Sikringsordningen det derfor
som sitt ansvar å forskuttere utestående reguleringspremie for de oppsatte pensjons-
rettighetene. KLP og Kristiansand kommunale pensjonskasse orienteres om dette.

Juridiske vurderinger foretatt av advokatfirmaet ARNTZEN de BESCHE for
Sikringsordningen konkluderer med at staten har overtatt reguleringsansvaret.

Sikringsordningen er etter vedtektene forpliktet til å gjennomføre regress og vil derfor ta ut
forliksklage mot staten.

Sikringsordningen fortsetter å bruke advokatfirmaet ARNTZEN de BESCHE i det videre
arbeidet med saken”.
Sak 48/09 Avviklingstilskudd. Utvidet bruk og ny vurdering av beregningsforut-setningene (tidligere sak 59/08 av 18.11.08, 54/08 av 23.10.08 og 43/08 av 08.09.08)

Vedtak:

”Aktuargruppen gis i oppdrag å vurdere hvorvidt administrasjonskostnader skal tas inn i beregningsforutsetning for avviklingstilskudd. Gruppen bes også vurdere hvorvidt tilleggsavsetninger bør fjernes fra beregningsgrunnlaget.

Styret er positivt til en utvidet bruk av avviklingstilskudd i saker der hvor ingen aktive ansatte lenger har rett til kommunal tjenestepensjon, og ber daglig leder, sammen med styreleder, utrede nærmere en slik utvidet bruk. Avviklingstilskudd i disse tilfellene vil forutsette en endring av Sikringsordningens vedtekter”.
Sak 49/09 Styremøtedatoer 2010
Vedtak:

”Følgende styremøtedatoer for 2010 ble vedtatt:

Uke
Ukedag
Dato
Klokkeslett
Sted
07
Onsdag
17.02.2010
10.00-12.30
Kommunenes Hus
23
Ondsag
16.06.2010
10.00-12.30
Kommunenes Hus
38
Onsdag
22.09.2010
10.00-12-30
Kommunenes Hus
47
Onsdag
17.11.2010
10.00-12-30
Kommunenes Hus
Sak 50/09 Eventuelt
– Børsmelding av 19.10.2009 ”vedr. Sikringsordningens stevning av Hafslund

 

Sikringsordningens styre:

Roy Halvorsen (styrets leder)

Christer Drevsjø

Svein Glomnes

Dag Bjørnar Jonsrud

Anders Kleppe

Bjørn Myhre

Klemet Rønning-Aaby

Ragnar Hodne
(observatør)