06.05.2009

Protokollen lanseres i sin helhet med unntak av sak 14/09 og 15/09

Protokoll fra
styremøte i Sikringsordningen
06.05.2009
Til stede:

Roy Halvorsen (styrets leder)
Christer Drevsjø
Svein Glomnes
Dag Bjørnar Jonsrud
Anders Kleppe
Kristen Sollesnes
Ragnar Hodne (observatør)

Forfall:

Jan Helge Gulbrandsen
Per Kristian Sundnes (styrets nestleder)
Bjørn Myhre

Fra sekretariatet: Anne K. Andreassen

Dato: 07.05.09

 

Dagsorden

Sak 11/09 Godkjenning av innkalling og dagsorden, samt undertegning og web-publisering av protokoll fra styremøtet 30.01.09 (vedlegg)

Sak 12/09 Orientering fra daglig leder:
• Kalender, styresaker 2009 (vedlegg)
• Sikringsordningens økonomi
o Regnskap og kapitalforvaltning, 1. kvartal (vedlegg)
o Fakturaer: FinCorp, ARNTZEN de BESCHE (vedlegg)
• Status, vedtektsendringer grunnet endringer i Overføringsavtalen (orientering)

Sak 13/09 Forslag til regnskap, noter og årsberetning for 2008. Orientering av revisor Johannes Asland og daglig leder (vedlegg)

Sak 16/09 Gjeldende retningslinjer og forpliktelser vedrørende Sikringsordningen for partene i Overføringsavtalen. Forslag til rundskriv (tidligere sak 05/09 av 30.01.09)(vedlegg)

Sak 17/09 Sikringsordningens reguleringsansvar for tidligere ansatte i næringsmiddeltilsyn. Juridisk vurdering av advokat Sven Iver Steen, ARNTZEN de BESCHE (vedlegg)

• Brev fra Mattilsynet til KLP av 28.04.06
• Brev fra Haugesund komm. p.kasse av 02.07.07 vedr. Næringsmiddeltilsynet Haugaland
• Brev fra KLP av 01.09.08 vedr. Næringsmiddeltilsynet i Dalane
• Brev fra Kristiansand komm. p.kasse av 09.10.08 vedr. Næringsmiddeltilsynet i Vest-Agder (tidl. sak 52/08 av 23.10.08)
• Brev fra Storebrand av 21.11.07 til Pensjonskontoret vedr. Voss og omland næringsmiddeltilsyn m/vedl. (KS-brev av 17.11.04 til Moderniseringsdep.)

Sak 18/09
Eventuelt
• Advokat Sven Iver Steens overgang til Felleskontoret for LO/NHO-ordningene
• Generelle vedtak vedr. regressaker

 

Sak 11/09 Godkjenning av innkalling og dagsorden, samt undertegning og web-publisering av protokoll fra styremøtet 30.01.09

Vedtak:

”Innkalling og dagsorden ble godkjent. Protokoll fra styremøte 30.01.09 ble
godkjent og underskrevet av de aktuelle styremedlemmer til stede, og legges ut på
Sikringsordningens hjemmesider med unntak av sak 02/09

 

Sak 12/09 Orientering fra daglig leder:
• Kalender, styresaker 2009
• Sikringsordningens økonomi
o Regnskap og kapitalforvaltning, 1. kvartal
o Fakturaer: FinCorp, ARNTZEN de BESCHE
• Status, vedtektsendringer grunnet endringer i Overføringsavtalen

Vedtak:

”Styret tar daglig leders redegjørelser til orientering”.

 

Sak 13/09 Forslag til regnskap, noter og årsberetning for 2008. Orientering ved revisor Johannes Asland og daglig leder

Utkast til årsregnskap, noter og årsberetning 2008 ble fremlagt.

Vedtak:

”Styrets kommentarer innarbeides til neste styremøte, og sendes til styret snarest
mulig.

Fakturaer fra Pensjonskontoret skal godkjennes av styreleder før betaling”

 

Sak 16/09 Gjeldende retningslinjer og forpliktelser vedrørende Sikringsordningen for partene i Overføringsavtalen. Forslag til rundskriv (tidligere sak 05/09 av 30.01.09)

Vedtak:

”Til neste styremøte, 17.06.09, revideres de fremlagte forslag til rundskriv til ett notat hvor
Aktuelle prinsippvedtak og forpliktelser for leverandør av kommunal tjenestepensjon klart
fremgår”.
Sak 17/09 Sikringsordningens reguleringsansvar for tidligere ansatte i næringsmiddeltilsyn. Juridisk vurdering av advokat Sven Iver Steen, ARNTZEN de BESCHE
• Brev fra Mattilsynet til KLP av 28.04.06
• Brev fra Haugesund komm. p.kasse av 02.07.07 vedr. Næringsmiddeltilsynet Haugaland
• Brev fra KLP av 01.09.08 vedr. Næringsmiddeltilsynet i Dalane
• Brev fra Kristiansand komm. p.kasse av 09.10.08 vedr. Næringsmiddeltilsynet i Vest-Agder (tidl. sak 52/08 av 23.10.08)
• Brev fra Storebrand av 21.11.07 til Pensjonskontoret vedr. Voss og omland næringsmiddeltilsyn m/vedl. (KS-brev av 17.11.04 til Moderniseringsdep.)
Vedtak:

”Styret ber styreleder, daglig leder og advokat Sven Iver Steen ta initiativ til et snarlig møte med Fornyings- og administrasjonsdepartementet (FAD), for å avklare statens vurdering av hvem som har ansvaret for å finansiere reguleringen av de aktuelle pensjonsrettighetene. Bearbeidet utkast til notat i saken fra advokat Steen oversendes FAD i forkant av møtet. Styret gis en orientering etter møtet med FAD”.

 

Sak 18/09

Eventuelt

• Advokat Sven Iver Steens overgang til Felleskontoret for LO/NHO-ordningene

Vedtak:

”Daglig leder fremmer til neste styremøte forslag til rammeavtale med ARNTZEN de BESCHE Advokatfirma AS, samt navngitt advokat som overtar de arbeidsoppgaver som i dag utføres av advokat Sven Iver Steen på oppdrag av Sikringsordningen”.
• Generelle vedtak vedrørende regressaker

Vedtak:

”Daglig leder gis fullmakt til å representere Sikringsordningen i forlikssaker og rettssaker.

Styret gir daglig leder fullmakt til å fatte avgjørelse om prosessuelle skritt i regressaker. Ved utsettelse av frister, forlik eller uttak av forliksklage eller stevning skal dette skje i samråd med styrets leder/nestleder.

Hvis Sikringsordningen i arbeidet med å gjennomføre regress, finner ut at en annen er ansvarlig for hele eller deler av regresskravet, forfølger Sikringsordningen denne delen av regresskravet mot den ansvarlige”.

 

Gjenstående styremøter 2009

 

Uke Ukedag Dato     Klokkeslett  Sted             Møterom
25  Onsdag  17.06.09 12 – 14 KS  Møtesenter  Nidaros
36  Onsdag  02.09.09 12 – 14 KS  Møtesenter  Nidaros
44  Onsdag  28.10.09 12 – 14 KS  Møtesenter  Nidaros

 

Sikringsordningens styre:

Roy Halvorsen (styrets leder)

Christer Drevsjø

Svein Glomnes

Dag Bjørnar Jonsrud

Anders Kleppe

Kristen Sollesnes

Ragnar Hodne
(observatør)