02.09.2009

Protokoll fra styremøte
i Sikringsordningen
02.09.2009

Til stede:

Roy Halvorsen (styrets leder)
Per Kristian Sundnes (styrets nestleder)
Christer Drevsjø
Svein Glomnes
Jan Helge Gulbrandsen
Kai Tangen
Bjørn Myhre
Ragnar Hodne (observatør)

Forfall:

Dag Bjørnar Jonsrud
Fra sekretariatet: Endre Lien

Dato: 04.09.09
Dagsorden

Sak 29/09 Godkjenning av innkalling og dagsorden, samt undertegning og webpublisering av protokoll fra styremøtet 17.06.09 (vedlegg)

Sak 30/09 Orientering fra daglig leder – (Endre Lien orienterer i daglig leders fravær)
• Regressak mot Frelsesarmeen (tidl. sak 24/09 av 17.06.09, 15/09 av 06.05.09, 02/09 av 30.01.09 og 65/08 av 10.12.08)(vedlegg)
• Fakturaer Arntzen de Besche
• Status i akkordsaker, G-regulering 2009 mv. (orientering)

Sak 31/09 Valg av styreleder og nestleder

Sak 32/09 Regnskap pr. 30.06.09 (vedlegg)

Sak 33/09 Fastsettelse av tilskuddssats og sats for tilslutningstilskudd (vedlegg)

Sak 34/09 Arbeidsgiveravgift på årlig tilskudd, tilslutningstilskudd og avviklingstilskudd (vedlegg)

Sak 35/09 Vurdering av allokering, kapitalforvaltning:
1) avkastning på ulike aktivaklasser målt mot benchmark
2) Nordeas vurdering av Sikringsordningens allokeringsstrategi
Orientering av Nordea v/Lars Vambheim og Jan Tore Andresen

Sak 36/09 Regressak mot Hafslund (tidl. sak 23/09 av 17.06.09, 14/09 av 06.05.09, 02/09 av 30.01.09, 65/08 av 10.12.08 og 62/08 av 18.11.08)(vedlegg)

Sak 37/09 Prinsippsak: Mattilsynet (tidl. sak 26/09 av 17.06.09 og 17/09 av 06.05.09)(vedlegg)

Sak 38/09 Enkeltsaker som krever styrebehandling: Kråkerøy legekontor (vedlegg)

 

Sak 29/09 Godkjenning av innkalling og dagsorden, samt undertegning og webpublisering av protokoll fra styremøtet 17.06.09 (vedlegg)

Vedtak:

”Innkalling og dagsorden ble godkjent. Protokoll fra styremøte 17.06.09 ble undertegnet av de aktuelle styremedlemmer til stede. Protokollen legges ut på Sikringsordningens nettsted”
Sak 30/09 Orientering fra daglig leder – (Endre Lien orienterte i daglig leders fravær)

Det ble gitt kort orientering om status vedrørende regressak mot Frelsesarmeen, status akkordsaker og G-regulering 2009 samt oversikt over fakturaer mottatt fra advokatfirmaet Arntzen de Besche.

Fakturaer legges ikke frem for styret med mindre det er spesiell grunn til det.

Vedtak:

”Styret tok redegjørelsen til orientering”.

 

Sak 31/09 Valg av styreleder og nestleder

Vedtak:

”Styreleder og nestleder gjenvelges for en ny periode”.

 

Sak 32/09 Regnskap pr. 30.06.09 (vedlegg)

Vedtak:

”Styret tar til orientering at det ventes et resultat for 2009 på ca. 31 millioner og at Sikringsordningen forventes å ha ca. 120 millioner i fond ved kommende årsskifte”
Sak 33/09 Fastsettelse av tilskuddssats og sats for tilslutningstilskudd (vedlegg)

Vedtak:

”Årlig tilskuddssats for 2010 fastsettes til 0,04 % av pensjonsgrunnlaget, en nedgang på
0,01 %-poeng fra 2009. Tilslutningstilskuddet for 2010 fastsettes til 0,1 % av den kapitaliserte verdien av pensjonsrettighetene som søkes tilsluttet, uendret fra 2009.

Sekretariatet utferdiger brev til avtalepartene om endret tilskuddssats innen 1. oktober 2009”.

 

Sak 34/09 Arbeidsgiveravgift på årlig tilskudd, tilslutningstilskudd og avviklingstilskudd (vedlegg)

Vedtak:

”Sekretariatet retter forespørsel til Skattekontoret om bindende forhåndsuttalelse på vegne av Overføringsavtalens Sikringsordning der det blant annet vises til Skatt Sørs bindende forhåndsuttalelse av 07.07.2009. Det avgjørende er å avklare hvilke tilskudd til Sikringsordningen det skal betales arbeidsgiveravgift av – årlig tilskudd, tilslutningstilskudd og/eller avviklingstilskudd”.

 

Sak 35/09 Vurdering av allokering, kapitalforvaltning:

1) avkastning på ulike aktivaklasser målt mot benchmark
2) Nordeas vurdering av Sikringsordningens allokeringsstrategi
Orientering av Nordea v/Jan Tore Andresen

Vedtak:

”Styret tar orientering fra Nordea v/Jan Tore Andresen til etterretning.

Styret ba daglig leder følge opp allokeringsvedtaket av 18.11.2008 og flytte midler fra bankinnskudd til pengemarkedsfond (Nordea Likviditet Pluss). På neste styremøte redegjøres for hvordan allokeringsvedtak følges opp og samhandlingen mellom forvalter og daglig leder i denne sammenheng.

Til neste styremøte bes daglig leder forberede en sak der allokeringsbeslutningen av 18. november 2008 evalueres og der det fremmes forslag til evt. justert allokeringsstrategi.

Det foretas ikke ny vurdering av leverandør av kapitalforvaltning inneværende år”.

 

Sak 36/09 Regressak mot Hafslund (tidl. sak 23/09 av 17.06.09, 14/09 av 06.05.09, 02/09 av 30.01.09, 65/08 av 10.12.08 og 62/08 av 18.11.08)(vedlegg)

Vedtak:

”Styret tar til etterretning at advokat Ingeborg Moen Borgerud skal være Sikringsordningens prosessfullmektig i regressaken mot Hafslund mfl. og at advokat Rune Njøs Jacobsen vil være rettslig medhjelper. Styret forventer at Sikringsordningens sekretariat og styrets leder samarbeider tett Sikringsordningens prosessfullmektig når det gjelder videre prosedyre, herunder kvalitetssikring av prosesskriv”.

 

Sak 37/09 Prinsippsak: Mattilsynet (tidl. sak 26/09 av 17.06.09 og 17/09 av 06.05.09)(vedlegg)

Vedtak:

”Styret ber daglig leder skrive nytt brev til Landbruksdepartementet der det purres på berammelsen av et møte, jf. Sikringsordningens brev av 2. juli 2009. Advokat Ingeborg Moen Borgerud, daglig leder, styrets leder og nestleder deltar på møte med departementet”.

 

Sak 38/09 Enkeltsaker som krever styrebehandling: Kråkerøy legekontor (vedlegg)

Vedtak:

”Daglig leder forholder seg til kravet fra KLP slik det følger av vedtatte rutiner. Når det gjelder spørsmålet om evt. regress, utredes dette nærmere og sak fremlegges på neste styremøte.

Da skal det også gis oversikt over antall slike saker som kan forventes og en juridisk vurdering av hvem som er forpliktet til å finansiere reguleringen av rettighetene. Daglig leder sammen med styrets leder/nestleder bes avholde et møte om saken med Legeforeningen”.

 

Sak 39/09 Styreansvarsforsikring (tidl. sak 27/09 av 17.06.09, 58/08 av 18.11.08 og 40/08 av 20.08.08)(vedlegg)

Vedtak:

”Styret opprettholdt sitt vedtak av 17.06.2009 om at det ikke er behov for styreansvarsforsikring, og rammeavtalen med Arntzen de Besche videreføres. Avtalen med Arntzen de Besche tas opp til ny vurdering juni 2010”.
Sak 40/09  Eventuelt

Det fremkom ingen saker til behandling.
Neste styremøte:

Neste styremøte fremskyndes to timer, dvs. onsdag 28.10.09 kl. 10-12, KS Møtesenter, møterom Nidaros.

 

Det vedtas møteplan for 2010 på neste styremøte.

 

Sikringsordningens styre:

Roy Halvorsen  (styrets leder)

Per Kristian Sundnes (styrets nestleder)

Christer Drevsjø

Svein Glomnes

Jan Helge Gulbrandsen

Kai Tangen

Bjørn Myhre

Ragnar Hodne (observatør)