23.10.2008

Protokoll fra
Styremøte i Sikringsordningen
23.10.2008

Til stede:

Roy Halvorsen (styrets leder)
Per Kristian Sundnes (styrets nestleder)
Christer Drevsjø
Svein Glomnes
Dag Bjørnar Jonsrud
Klemet Rønning-Aaby
Kristen Sollesnes
Ragnar Hodne (observatør)

Forfall:

Jan-Helge Gulbrandsen
Bjørn Myhre

Protokollfører: Anne Karin Andreassen

Dato: 24.10.08

 

Dagsorden

Sak 51/08 Godkjenning av innkalling og dagsorden, samt undertegning av protokoll fra styremøtet 08.09.08

Sak 52/08 Orientering fra daglig leder:
• Sikringsordningens økonomi (vedlegg)
• Bemanningssituasjon – sekretariatet (orientering)
• Henvendelser til Sikringsordningen
o Brev av 09.10.08 fra Kristiansand kommunale pensjonskasse vedr. tidligere ansatte i Næringsmiddeltilsynet i Vest-Agder (vedlegg)
• Valg av bankleverandør (tidligere sak 47/08 av 08.09.08 og sak 13/08 av 23.06.08) (vedlegg)
• Overføring av Sikringsordningens midler fra Statens Pensjonskasse (tidligere sak 43/08 av 08.09.08, sak 14/08 av 23.06.08 og sak 05/08 av 16.05.08) (vedlegg)

Sak 53/08 Policy, avviklingstilskudd, herunder rutiner for akkord m.v. – orientering av advokat Sven Iver Steen (tidligere sak 38/08 av 20.08.08) (vedlegg)

Sak 54/08 Forutsetningene for beregning av avviklingstilskudd – ny aktuarvurdering (tidligere sak 43/08 av 08.09.08) (vedlegg)

Sak 55/08 Brev fra Pensjonskontoret vedr. sekretariatsfunksjon for Sikringsordningen (tidligere sak 43/08 av 08.09.08) (vedlegg)

Sak 56/08 Eventuelt
• Aktuelle saker til neste styremøte, 18.11.08

 

Sak 51/08 Godkjenning av innkalling og dagsorden, samt undertegning av protokoll fra styremøtet 08.09.08

Vedtak:

”Innkalling og dagsorden ble godkjent. Protokoll fra styremøte 08.09.08 ble underskrevet av de aktuelle styremedlemmer til sted.

 

Sak 52/08 Orientering fra daglig leder:

• Sikringsordningens økonomi
• Bemanningssituasjon – sekretariatet

Daglig leder redegjorde for status omkring arbeidet med krav fra KLP, og bemanningssituasjonen
tilknyttet dette.

Vedtak:

”Styret tar daglig leders orientering om Sikringsordningens økonomi til orientering”.

• Brev av 09.10.08 fra Kristiansand kommunale pensjonskasse vedr. tidligere ansatte i Næringsmiddeltilsynet i Vest-Agder

Christer Drevsjø deltok ikke under behandling av saken, og forlot møtet.

Vedtak:

”Sikringsordningen ser på spørsmålet om hvem som skal betale reguleringspremie for tidligere ansatte i næringsmiddeltilsynene som et mellomværende mellom stat og involvert(e) kommune(r).
Styret mener det ligger utenfor Sikringsordningens formål å dekke krav i denne forbindelse. Styrets beslutning meddeles Kristiansand kommunale pensjonskasse.”

• Valg av bankleverandør (tidligere sak 47/08 av 08.09.08 og sak 13/08 av 23.06.08)

Sekretariatsleder redegjorde for de aktiviteter som har funnet sted i valg av hovedbankforbindelse
ved hjelp av rådgiver FinCorp.

Svein Glomnes deltok ikke under behandling av saken, og forlot møtet.

Vedtak:

”Styret tar valg av Nordea som hovedbankforbindelse til etterretning.

Innen neste styremøte 18.11.08 opprettes det i Nordea en driftskonto på 2 mill. kroner, som anses tilstrekkelig til å dekke Sikringsordningens løpende driftsutgifter ut 2008, samt en sparekonto”.

• Overføring av Sikringsordningens midler fra Statens Pensjonskasse (tidligere sak 43/08 av 08.09.08, sak 14/08 av 23.06.08 og sak 05/08 av 16.05.08)

I lys av den senere tids uro i finansmarkedene foreslo daglig leder å utsette overføringen av
Sikringsordningens midler fra SPK, og samtidig også opprettholde dagens praksis med
kravsutbetaling fra SPK. Dette er muntlig akseptert av SPK.

Vedtak:

”Statens Pensjonskasse (SPK) forvalter inntil videre Sikringsordningens midler.

Samtidig forestår SPK inntil videre all utbetaling av godkjente krav fra Sikringsordningen”.

 

Sak 53/08 Policy, avviklingstilskudd, herunder rutiner for akkord m.v. – orientering av advokat Sven Iver Steen (tidligere sak 38/08 av 20.08.08)

Vedtak:

”Sikringsordningen tillater avviklingstilskudd ved avvikling av interkommunalt selskap.

Sikringsordningen tillater avviklingstilskudd i tilfeller der en forening avvikler en virksomhet, jf. vedtektene § 13. Avviklingstilskudd kan begrenses til tilfeller der en egen del av en forening avvikles når den delen som avvikles har utgjort en organisatorisk enhet som har drevet virksomheten selvstendig.

For det tilfelle at Sikringsordningen ikke skulle ha tilstrekkelige midler, jf. Vedtekter for Overføringsavtalens Sikringsordning § 5, gjøres følgende presisering:
Innbetaling av avviklingstilskudd ved avvikling av interkommunalt selskap fritar ikke de bakenforliggende kommuners forpliktelser. Innbetaling av avviklingstilskudd ved avvikling av del av forening fritar ikke foreningens forpliktelser direkte overfor de ansatte.

Daglig leder etablerer praktiske rutiner for å utfylle disse prinsippvedtak. Daglig leder holder styret fortløpende orientert om saker/henvendelser som er håndtert under henvisning til disse vedtak.

Dersom en utenrettslig akkord i kombinasjon med styrt avvikling mest sannsynlig vil gi en høyere dividende enn en konkurs, aksepterer Sikringsordningen akkordforslaget under forutsetning av at ingen andre kreditorer oppnår større dividende enn Sikringsordningen.

 

Når daglig leder mener Sikringsordningen bør akseptere akkord, skal begrunnet forslag legges frem for styret for beslutning”.

 

Sak 54/08 Forutsetningene for beregning av avviklingstilskudd – ny aktuarvurdering (tidligere sak 43/08 av 08.09.08)

Vedtak:

«Prinsippene for beregning av avviklingstilskudd fastsettes på neste styremøte. På dette møtet tas også opp spørsmålet om, og eventuelt hvordan, avviklingstilskuddet skal omfatte anslag på rentegarantipremien.»

 

Sak 55/08 Brev fra Pensjonskontoret vedr. sekretariatsfunksjon for Sikringsordningen (tidligere sak 43/08 av 08.09.08)

Vedtak:

”Det vises til brevet fra Pensjonskontoret til Sikringsordningen, datert 08.09.2008. Styret tar brevet
til etterretning, og legger til grunn at det inntil videre betales for arbeid tilsvarende 20 % stilling,
som anvist i nevnte brev. Tariffpartene i styret legger videre til grunn at denne tjenesten kan tilbys
uten at det utløser permanent bemanningsøkning ved Pensjonskontoret”.

 

Sak 56/08 Eventuelt

• Aktuelle saker til neste styremøte, 18.11.08:

o Kapitalforvaltningsstrategi (jf sak 05/08 av 16.05.08)
o Regress – identifisering og utvelgelse (sak 39/08 av 20.08.08)
o Styreansvarsforsikring (sak 40/08 av 20.08.08)
o Instruks og retningslinjer for sekretariatet (sak 50/08 av 08.09.08)
o Fastsette prinsipper, regler og rutiner for (sak 50/08 av 08.09.08):
a. Behandling av krav mot/og utbetaling fra Sikringsordningen
i. Gjennomgå gjeldende rutiner og vurdere om disse bør endres
b. Inndrivelse av krav mot arbeidsgivere som er forpliktet til å betale det Sikringsordningen legger ut på deres vegne
i. Etablere nye rutiner
o Budsjett 2009
o Forslag til styremøtedatoer 2009
o Bruk av suksesshonorar
Neste styremøte: Tirsdag 18.11.08, kl 09-11, Kommunenes Hus, møterom Hamar.

 

Sikringsordningens styre:

Roy Halvorsen (styrests leder)

Per Kristian Sundnes (styrests nestleder)

Christer Drevsjø

Svein Glomnes

Dag Bjørnar Jonsrud

Klemet Rønning-Aaby

Kristen Sollesnes

Ragnar Hodne (observatør)