20.08.2008

Protokoll fra

styremøte i Sikringsordningen

20.08.2008

 

Til stede:

Roy Halvorsen (styrets leder)
Per Kristian Sundnes (styrets nestleder)
Christer Drevsjø
Svein Glomnes
Jan-Helge Gulbrandsen
Bjørn Myhre
Ragnar Hodne (observatør)
 

Forfall:

Dag Bjørnar Jonsrud

Protokollfører: Anne Karin Andreassen

Dato: 20.08.08

 

Dagsorden

Sak 36/08 Godkjenning av innkalling og dagsorden, samt undertegning av protokoll fra styremøtet 14.08.08

Sak 37/08 Oppfølging etter godkjenning av Sikringsordningens vedtekter
a) registrere Sikringsordningen i Enhetsregistret i Brønnøysund
b) innhente tilbud på banktjenester
c) øvrige forhold

Sak 38/08 Policy, avviklingstilskudd

Sak 39/08 Videre arbeid med regresspørsmålet, foreløpige vurderinger v/adv. Sven Iver Steen, samt praktisk oppfølging ved sekretariatet

Sak 40/08 Vurdering av hvorvidt styreansvarsforsikring skal tegnes

Sak 41/08 Eventuelt

 

Sak 36/08 Godkjenning av innkalling og dagsorden, samt undertegning av protokoll fra styremøtet 14.08.08

Vedtak:

«Innkalling og dagsorden ble godkjent. Protokoll fra styremøte 14.08.08 ble underskrevet av de aktuelle styremedlemmer til sted. Christer Drevsjø er nytt styremedlem for DSKP etter at Anne Lorentzen».

 

Sak 37/08 Oppfølging etter godkjenning av Sikringsordningens vedtekter
a) registrere Sikringsordningen i Enhetsregistret i Brønnøysund
b) innhente tilbud på banktjenester
c) øvrige forhold

  1. a) registrere Sikringsordningen i Enhetsregistret i Brønnøysund

Vedtak:

«Styrets leder, styrets nestleder og daglig leder tildeles hver prokura alene».

  1. b) innhente tilbud på banktjenester

Vedtak:

«Styret tar vurderingen fra advokat Sven Iver Steen av 19.08.08, om plassering av midler i foretak som styremedlemmer i Sikringsordningen er tilknyttet, til etterretning. Daglig leder bes innhente tilbud på banktjenester».

 

Sak 38/08 Policy, avviklingstilskudd

Styrets leder orienterte om henvendelser til Sikringsordningen i forbindelse med bruk av
avviklingstilskudd.

Vedtak:

«Problemstillinger omkring bruk av avviklingstilskudd tas opp på neste styremøte».

 

Sak 39/08 Videre arbeid med regresspørsmålet, foreløpige vurderinger v/adv. Sven Iver Steen, samt praktisk oppfølging ved sekretariatet

Advokat Sven Iver Steen orienterte om sitt arbeid med regresspørsmålet så langt.

 

Sak 40/08 Vurdering av hvorvidt styreansvarsforsikring skal tegnes

Vedtak:

«Daglig leder arbeider videre med saken i lys av styrets drøftelser».

 

Sak 41/08 Eventuelt

Følgende saker ble tatt opp:

Forespørsel om å flytte styremøtet 20.11.08
Status, Sikringsordningens hjemmesider
Behov for fastsettelse av frist for fremsettelse av krav overfor Sikringsordningen (jf. vedtektenes § 8)
Regnskapsførsel av innbetalte engangstilskudd
Orientering fra møte i RU 19.08.08

 

Forespørsel om å flytte styremøtet 20.11.08

Vedtak:

«Saken settes opp på neste styremøte».

 

Status, Sikringsordningens hjemmesider

Vedtak:

«Daglig leder orienterer om Sikringsordningens hjemmesider på et senere tidspunkt».

 

Behov for fastsettelse av frist for fremsettelse av krav overfor Sikringsordningen (jf. vedtektenes § 8)

Vedtak:

«Sakens tas opp på et senere tidspunkt».

 

Regnskapsførsel av innbetalte engangstilskudd

Vedtak:

«Sekretariatet ser nærmere på hvordan innbetalte engangstilskudd skal regnskapsføres».

 

Orientering fra møte i RU 19.08.08

 

Gjenstående styremøter i 2008:

Mandag 08.09.08 Kl 10 – 13 Kommunens Hus, «Agder»
Torsdag 20.11.08 Kl 10 – 13 Møtested avklares nærmere

 

Sikringsordningens styre:

Roy Halvorsen (styrets leder)

Per Kristian Sundnes (styrets nestleder)

Christer Drevsjø

Svein Glomnes

Jan-Helge Gulbrandsen

Bjørn Myhre

Ragnar Hodne (observatør)