06.05.2008

Protokollen lanseres i sin helhet med unntak av sak nr 8

Protokoll fra
styremøte i Sikringsordningen
06.05.2008

Stiftelsesmøte for Overføringsavtalens Sikringsordning
6. mai 2008
1. Til stede:
Fra SPK: Rune Kristoffersen, Biørn Bogstad, Ragnar Hodne
Fra KLP: Roy Halvorsen, Cathrine Hellandsvik
Fra FNH: Kristin Flagstad
Fra DSKP: Anne Lorentzen, Christer Drevsjø
Fra KS: Per Kristian Sundnes
Fra LO-kommune: Jan-Helge Gulbrandsen
Fra YS-K: Dag Bjørnar Jonsrud

Forfall:
Fra Spekter: Bjørn Myhre
Fra FNH: Svein Glomnes

Referent: Anne Karin Andreassen (interimssekretariatet)

 

2. Innkalling
Statens Pensjonskasse innkalte i brev av 23. april 2008 til konstituerende møte i styret for Sikringsordningen. Innkallingen ble sendt til KLP, FNH, DSKP, KS, Spekter, LO-kommune,
YS-K og brev fra Fornyings- og administrasjonsdepartementet til Statens Pensjonskasse av 14. april 2008 fulgte innkallingen.

Vedtak:
Innkallingen ble godkjent.

 

3. Valg av styremedlemmer og varamedlemmer

Vedtak:
Følgende styremedlemmer og varamedlemmer ble valgt:
Fra KLP: Roy Halvorsen medlem, Cathrine Hellandsvik personlig varamedlem.
Fra FNH: Svein Glomnes medlem, Kristin Flagstad personlig varamedlem
Fra DSKP: Anne Lorentzen medlem,Christer Drevsjø personlig varamedlem
Fra KS: Per Kristian Sundnes medlem, Sigbjørn Eikefjord personlig varamedlem
Fra Spekter: Bjørn Myhre medlem, personlig varamedlem oppnevnes senere
Fra LO-kommune:Jan-Helge Gulbrandsen medlem, Klemet Rønning-Aaby personlig varamedlem
Fra YS-K: Dag Bjørnar Jonsrud medlem, Kai Tangen personlig varamedlem
Fra SPK: Ragnar Hodne observatør

 

4. Valg av leder og nestleder

Vedtak:
Roy Halvorsen ble valgt som leder for ett år.
Per Kristian Sundnes ble valgt som nestleder for ett år.

 

5. Rammene for Sikringsordningens virksomhet

Vedtak:
Styret konstaterer at Sikringsordningen ikke har erverv til formål og er fritatt fra skatteplikt etter skatteloven § 2-30 (l) k og skal etter forslag fra Fornyings- og administrasjonsdepartementet registreres som Forening i Enhetsregisteret. Styret legger til grunn at Sikringsordningen ikke er en «økonomisk forening».

 

6. Fastsettelse av vedtekter

Siden Foretaksregisterloven § 3-6 krever at vedtektene inneholder «regler om foretakets formål», mener styret at § 3, Formålsparagrafen i Sikringsordningens vedtekter, bør gjengi § 8 første ledd i Overføringsavtalen og ikke bare henviser til denne.

Vedtak:
Vedtektene ble vedtatt slik Fornyings- og administrasjonsdepartementet foreslo i sitt brev av 14. april 2008 med følgende endring: § 3 skal lyde «Overføringsavtalens Sikringsordning skal bidra til å sikre pensjonsrettigheter opparbeidet hos arbeidsgivere som opphører ved konkurs/akkord eller ved annet opphør, eller som ikke betaler premie ved forfall, så langt det er midler i Sikringsordningen.»

Ikrafttredelse, jf § 24, settes til 1.7.2008.

Vedtektene, slik de er vedtatt, vedlegges protokollen.

 

7. Overtakelse av ansvar for drift av Sikringsordningen

Vedtak:
De fastsatte vedtekter oversendes Fornyings- og administrasjonsdepartementet til godkjennelse.

Styret overtar ansvaret for driften av Sikringsordningen fra 1.7.2008,eller fra det tidspunkt Fornyings- og administrasjonsdepartementet godkjenner vedtektene. Administrasjonsansvaret av Sikringsordningen ligger i Statens Pensjonskasse inntil departementet har godkjent vedtektene, og disse er trådt i kraft.

Styret avklarer overføring av Sikringsordningens midler i Statens Pensjonskasse nærmere med Statens Pensjonskasse.

 

9. Protokollen undertegnes av styrets medlemmer:

 

Oslo, 6. mai 2008

 

Roy Halvorsen

Kristin Flagstad

Christer Drevsjø

Per Kristian Sundnes

Jan-Helge Gulbrandsen

Dag Bjørnar Jonsrud