Tilskuddssatser til Sikringsordningen for 2016

Styret for Sikringsordningen fattet i møte 07.09.2015 følgende vedtak: “For 2016 fastsettes sats for årlig tilskudd til 0,075 % av pensjonsgrunnlaget for aktive medlemmer av pensjonsordningen. Sats for tilslutningstilskudd settes lik 0,01 % av den kapitaliserte verdi av pensjonsrettighetene”.

sikring_nederst_3I henhold til Sikringsordningens vedtekter § 11, 4. ledd skal avtaleparten sørge for at alle arbeidsgivere med kommunal pensjonsordning betaler årlig tilskudd, og sørge for samlet overførsel til vår bankkontonr.: 6005.05.61553 innen fristen 01.05.2016. Det gjøres oppmerksom på at det vil sendes krav om forsinkelsesrenter for overførsler som finner sted etter denne dato.

I forbindelse med overføring av det årlige tilskuddet skal avtaleparten sende Sikringsordningen brev med underskrift hvor sum årlig tilskudd fremkommer. Vedlagt brevet skal det følge en oversikt over tilskudd for hver enkelt arbeidsgiver. Arbeidsgivernes organisasjonsnummer må fremgå av oversikten. I tillegg skal det fremkomme hvilke virksomheter som er flyttet, opphørt eller av andre årsaker ikke skal betale tilskudd til Sikringsordningen.

Av regnskapsmessige årsaker utsteder Sikringsordningen faktura til hver avtalepart i etterkant av mottatte tilskudd tilsvarende tilskuddsbeløpet som den enkelte har overført. Fakturaen skal ikke betales, men benyttes som et bokføringsbilag til den overførsel som har funnet sted.

For eventuelle spørsmål kontakt Anne Karin Andreassen, e-post: aka@sikringsordningen.no eller telefon 92 89 59 73.

Med vennlig hilsen

Overføringsavtalens Sikringsordning