Tilskuddssatser til Sikringsordningen 2013

Styret for Sikringsordningen fattet i møte den 26.09.2012 følgende vedtak: ”For 2013 fastsettes sats for årlig tilskudd til maksimalsatsen 0,05 % av samlet pensjonsgrunnlag for aktive medlemmer av pensjonsordningen. Sats for tilslutningstilskudd settes 0,1 % av den kapitaliserte verdi av pensjonsrettighetene”.

sikring_mellom_3I vurderingen er det blant annet tatt hensyn til forventet regulering
i 2013 for eksisterende krav overtatt av Sikringsordningen.

Vi minner om at det, i henhold til Sikringsordningens vedtekter
§ 11, 4. ledd, er avtaleparten som skal sørge for samlet å overføre årlige
tilskudd for arbeidsgiverne til vår bankkontonr: 6005.05.61553 innen fristen 01.05.2013. Det
gjøres oppmerksom på at det vil sendes krav om forsinkelsesrenter for
overførsler som finner sted etter denne dato.

I forbindelse med overføring av det årlige tilskuddet skal
avtaleparten sende Sikringsordningen brev med underskrift hvor sum årlig
tilskudd fremkommer. Vedlagt brevet skal følge en oversikt over tilskudd for
hver enkelt arbeidsgiver.

Av regnskapsmessige årsaker utsteder Sikringsordningen
faktura til hver avtalepart i etterkant av
mottatte tilskudd tilsvarende tilskuddsbeløpet som den enkelte har overført.
Fakturaen skal ikke betales, men benyttes som et
bokføringsbilag til den tilskuddsoverførsel som har funnet sted.

For eventuelle spørsmål kontakt Sølvi Johnsen-Rutka, e-post:
sjr@sikringsordningen.no eller
telefon 472 56 540.

 

Med vennlig hilsen

Overføringsavtalens Sikringsordning