Tilskuddssatser til Sikringsordningen 2012

Styret for Sikringsordningen fattet i møte den 21.09.2011 følgende vedtak: ”For 2012 fastsettes sats for årlig tilskudd til maksimalsatsen 0,05 % av samlet pensjonsgrunnlag for aktive medlemmer av pensjonsordningen. Sats for tilslutningstilskudd lik 0,01 % av den kapitaliserte verdi av pensjonsrettighetene beholdes uendret for 2012”.

sikring_mellom_4I vurderingen er det blant annet tatt hensyn til forventet regulering i 2012 for eksisterende krav overtatt av Sikringsordningen.

Vi minner om at det, i henhold til Sikringsordningens vedtekter § 11, 4. ledd, er avtaleparten som skal sørge for samlet å overføre årlige tilskudd for arbeidsgiverne til vår bankkontonr: 6005.05.61553 innen fristen 01.05.2011. Det gjøres oppmerksom på at det vil sendes krav om forsinkelsesrenter for overførsler som finner sted etter denne dato.

I forbindelse med overføring av det årlige tilskuddet skal avtaleparten sende Sikringsordningen brev med underskrift hvor sum årlig tilskudd fremkommer. Vedlagt brevet skal følge en oversikt over tilskudd for hver enkelt arbeidsgiver.

Av regnskapsmessige årsaker utsteder Sikringsordningen i etterkant av mottatte tilskudd faktura til hver avtalepart tilsvarende tilskuddsbeløpet som den enkelte har overført. Fakturaen skal ikke betales, men benyttes som et bokføringsbilag til den tilskuddsoverførsel som har funnet sted.