Tilskuddssatser til Sikringsordningen 2014

Styret for Sikringsordningen fattet i møte den 17.09.2013 følgende vedtak: “For 2014 fastsettes sats for årlig tilskudd til maksimalsatsen 0,05 % av samlet pensjons-grunnlag for aktive medlemmer av pensjonsordningen. Sats for tilslutningstilskudd settes lik 0,01 % av den kapitaliserte verdi av pensjonsrettighetene”.

sikring_3I vurderingen er det blant annet tatt hensyn til forventet regulering i 2014 for eksisterende krav overtatt av Sikringsordningen. I henhold til Sikringsordningens vedtekter § 11, 4. ledd skal avtaleparten sørge for at alle arbeidsgivere med kommunal pensjonsordning betaler årlig tilskudd, og sørge for samlet overførsel til vår bankkontonr: 6005.05.61553 innen fristen 01.05.2014. Det gjøres oppmerksom på at det vil sendes krav om forsinkelsesrenter for overførsler som finner sted etter denne dato. I forbindelse med overføring av det årlige tilskuddet skal avtaleparten sende Sikringsordningen brev med underskrift hvor sum årlig tilskudd fremkommer. Vedlagt brevet skal følge en oversikt over tilskudd for hver enkelt arbeidsgiver. Av regnskapsmessige årsaker utsteder Sikringsordningen faktura til hver avtalepart i etterkant av mottatte tilskudd tilsvarende tilskuddsbeløpet som den enkelte har overført. Fakturaen skal ikke betales, men benyttes som et bokføringsbilag til den tilskuddsoverførsel som har funnet sted. For eventuelle spørsmål kontakt Sølvi Johnsen-Rutka, e-post: sjr@sikringsordningen.no eller telefon 472 56 540. Med vennlig hilsen Overføringsavtalens Sikringsordning