Tilskudd til Sikringsordningen 2023

Styret for Sikringsordningen fattet den 07.09.2022 følgende vedtak:

Halvstikk«Sats for årlig tilskudd for 2023 forblir uendret og er 0,075 % av pensjonsgrunnlaget for aktive medlemmer av pensjonsordningen.

Sats for tilslutningstilskudd 2023 opprettholdes på samme nivå og utgjør 0,1 % av den kapitaliserte verdi av pensjonsrettighetene.»

 

Årlig tilskudd

Avtaleparten skal sørge for at alle arbeidsgivere med kommunal pensjonsordning betaler årlig tilskudd, jf. Sikringsordningens vedtekter § 11, 4. ledd. Avtaleparten skal videre sørge for en samlet overførsel til Sikringsordningens bankkontonummer.: 6005.05.61553 innen fristen 01.05.2023. Det gjøres oppmerksom på at det vil bli sendt krav om forsinkelsesrenter for overførsler som finner sted etter denne dato.

 

I forbindelse med overføring av det årlige tilskuddet skal avtaleparten sende Sikringsordningen et signert brev hvor summen for årlig tilskudd framgår. I tillegg ber vi om at vedlagte Excel-fil fylles ut og returneres til Sikringsordningen på e-post: hrc@sikringsordningen.no. Alle celler i gult skal fylles ut.

 

Tilslutningstilskudd

Avtaleparten skal beregne tilslutningstilskudd og sende faktura til arbeidsgiver, som skal betale tilslutningstilskuddet til avtaleparten. Tilslutningstilskuddet forfaller ved tidspunktet for tilslutning til Overføringsavtalen. Avtaleparten skal videre overføre det innbetalte tilslutningstilskudd fra arbeidsgiver til Sikringsordningen, innen 1 måned etter mottak fra arbeidsgiver. Jf. Sikringsordningens vedtekter § 12.

 

Bokføringsbilag

Av regnskapsmessige årsaker utsteder Sikringsordningen en faktura i etterkant av mottatte tilskudd, tilsvarende tilskuddsbeløpet som den enkelte avtalepart har overført. Fakturaen skal ikke betales, men benyttes som et bokføringsbilag til den overførselen som har funnet sted.

For eventuelle spørsmål kontakt Harald Richard Christiansen på mobil 950 40 480 eller på e-post: hrc@sikringsordningen.no.

 

Brev om tilskuddssatser er sendt OFA-partene.