Tilskudd til Sikringsordningen 2021

Styret for Sikringsordningen fattet den 16.09.2020 følgende vedtak:

«Sats for årlig tilskudd for 2021 forblir uendret og er 0,075 % av pensjonsgrunnlaget for aktive medlemmer av pensjonsordningen. Sats for tilslutningstilskudd 2021 opprettholdes på samme nivå og utgjør 0,01 % av den kapitaliserte verdi av pensjonsrettighetene

Avtaleparten skal sørge for at alle arbeidsgivere med kommunal pensjonsordning betaler årlig tilskudd, jf. Sikringsordningens vedtekter§ 11, 4. ledd. Avtaleparten skal videre sørge for en samlet overførsel til Sikringsordningens bankkontonr.: 6005.05.61553 innen fristen 01.05.2021. Det gjøres oppmerksom på at det vil bli sendt krav om forsinkelsesrenter for overførsler som finner sted etter denne dato.

I forbindelse med overføring av det årlige tilskuddet skal avtaleparten sende Sikringsordningen et signert brev hvor summen for årlig tilskudd fremkommer. I tillegg ber vi om at vedlagte Excelfil fylles ut og returneres til Sikringsordningen på e-post: hrc@sikringsordningen.no. Alle celler i gult skal fylles ut.

Av regnskapsmessige årsaker utsteder Sikringsordningen en faktura til hver avtalepart i etterkant av mottatte tilskudd, tilsvarende tilskuddsbeløpet som den enkelte har overført. Fakturaen skal ikke betales, men benyttes som et bokføringsbilag til den overførsel som har funnet sted.

For eventuelle spørsmål kontakt Harald Richard Christiansen på mobil 950 40 480 eller på e-post: hrc@sikringsordningen.no.