Tilskudd til Sikringsordningen 2020

Styret for Sikringsordningen fattet den 11.09.2019 følgende vedtak:

«Sats for årlig tilskudd 2020 settes til 0,075 % av pensjonsgrunnlaget for

aktive medlemmer av pensjonsordningen.Sats for tilslutningstilskudd 2020

settes til 0,1 % av den kapitaliserte verdi av pensjonsrettighetene.»

Avtaleparten skal sørge for at alle arbeidsgivere med kommunal pensjonsordningene betaler årlig tilskudd, jf. Sikringsordningens vedtekter § 11, 4 .ledd. Avtaleparten skal videre sørge for et samlet overførsel til Sikringsordningens bank kontonummer : 6005 05 61553 innen fristen 01.05.2020. Det gjøres oppmerksom på ar det vil bli sendt krav om forsinkelsesrenter for overførsler som finner sted etter denne dato.

I forbindelse med overføring av det årlige tilskuddet skal avtaleparten sende Sikringsordningen et signert brev hvor summen for årlig tilskudd fremkommer. Vedlagt brevet følger også en Exelfil som skal fylles ut og returneres til Sikringsordningen på e-post: hrc@sikringsordningen.no.

Av regnskapsmessige årsaker utsteder Sikringsordningen faktura til hver avtalepart i etterkant av mottatte tilskudd tilsvarende tilskuddsbeløpet som den enkelte har overført. Faktura skal ikke betales, men benyttes som et bokføringsbilag til den overførsel som har funnet sted.

For eventuelle spørsmål kontakt Harald Richard Christiansen på mobil 950 40 480 eller epost: hrc@sikringsordningen.no