Tilskudd til Sikringsordningen 2019

Styret for Sikringsordningen fattet den 07.09.2018 følgende vedtak:

«For 2019 fastsettes sats for årlig tilskudd til 0,075% av pensjonsgrunnlaget for aktive medlemmer av pensjonsordningen.

Sats for tilslutningstilskudd settes lik 0,01% av den kapitaliserte verdi av pensjonsrettighetene».

 

Det følger av Sikringsordningens vedtekter § 11, 4. ledd at avtaleparten skal sørge for at alle arbeidsgivere med kommunal pensjonsordning betaler årlig tilskudd. Avtaleparten skal videre sørge for en samlet overførsel til Sikringsordningens bankkontonr.: 6005.05.61553 innen fristen 01.05.2019. Det gjøres oppmerksom på at det vil bli sendt krav om forsinkelsesrenter for overførsler som finner sted etter denne dato.

I forbindelse med overføring av det årlige tilskuddet skal avtaleparten sende Sikringsordningen et signert brev hvor summen på årlig tilskudd fremkommer. Vedlagt brevet skal det følge en oversikt over tilskudd for hver enkelt arbeidsgiver. Arbeidsgivernes organisasjonsnummer må fremgå av oversikten. I tillegg skal det fremkomme hvilke virksomheter som er flyttet, opphørt eller av andre årsaker ikke skal betale tilskudd til Sikringsordningen.

Av regnskapsmessige årsaker utsteder Sikringsordningen faktura til hver avtalepart i etterkant av mottatte tilskudd tilsvarende tilskuddsbeløpet som den enkelte har overført. Fakturaen skal ikke betales, men benyttes som et bokføringsbilag til den overførsel som har funnet sted.

For eventuelle spørsmål kontakt oss på e-post: post@sikringsordningen.no.