17.06.2009

Protokoll fra
styremøte i Sikringsordningen
17.06.2009
Til stede:

Roy Halvorsen (styrets leder)
Per Kristian Sundnes (styrets nestleder)
Christer Drevsjø
Svein Glomnes
Dag Bjørnar Jonsrud
Ragnar Hodne (observatør)

Forfall:

Jan Helge Gulbrandsen
Bjørn Myhre

Fra sekretariatet: Anne K. Andreassen

Dato: 19.06.09

 

Dagsorden

Sak 19/09 Godkjenning av innkalling og dagsorden, samt undertegning og web-publisering av protokoll fra styremøtet 06.05.09 (vedlegg)

Sak 20/09 Orientering fra daglig leder:
• Kalender, styresaker 2009 (vedlegg)
• Rapport pr. 31.05.09, kapitalforvaltning (vedlegg)
• Prognose, regnskapsstatus 2009 (tidl. sak 57/08 av 18.11.08)(vedlegg)
• Sekretariatsfunksjon for Sikringsordningen (tidl. sak 55/08 av 23.10.08 og 43/08 av 08.09.08)(orientering)

Sak 21/09 Regnskap, noter og styrets beretning for 2008 (tidl. sak 13/09 av 06.05.09) (vedlegg)

Sak 22/09 Rammeavtale med ARNTZEN de BESCHE Advokatfirma AS (tidl. sak 18/09 av 06.05.09)(vedlegg)

Sak 23/09 Regressak mot Hafslund (tidl. sak 14/09 av 06.05.09, 02/09 av 30.01.09, 65/08 av 10.12.08 og 62/08 av 18.11.08)(vedlegg)

Sak 24/09 Regressak mot Frelsesarmeen (tidl. sak 15/09 av 06.05.09, 02/09 av 30.01.09 og 65/08 av 10.12.08)(vedlegg)

Sak 25/09 Forpliktelser for leverandører av kommunal tjenestepensjon overfor Sikringsordningen (tidl. sak 16/09 av 06.05.09, 05/09 av 30.01.09)(vedlegg)

Sak 26/09 Reguleringsansvar for tidligere ansatte i kommunale næringsmiddeltilsyn. (tidl. sak 17/09 av 06.05.09)(vedlegg)

Sak 27/09 Styreansvarsforsikring (tidl. sak 58/08 av 18.11.08 og 40/08 av 20.08.08)(vedlegg)

Sak 28/09 Eventuelt

 

 

Sak 19/09 Godkjenning av innkalling og dagsorden, samt undertegning og web-publisering av protokoll fra styremøtet 06.05.09

Vedtak:

«Innkalling og dagsorden ble godkjent. Protokoll fra styremøte 06.05.09 ble underskrevet av de
aktuelle styremedlemmer til stede. Protokollen legges ut på Sikringsordningens hjemmesider med
unntak av sak 14/09 og 15/09».

 

Sak 20/09 Orientering fra daglig leder:

Vedtak:

«Styret tar redegjørelse fra daglig leder til orientering.

Korrigert regnskapsprognose 2009 vedlegges protokollen».

 

Sak 21/09 Regnskap, noter og styrets beretning for 2008 (tidl. sak 13/09 av 06.05.09)

Vedtak:

«Forslag til regnskap, noter og styrets beretning for 2008 godkjennes. Korrigeringer av noter og styrets beretning fremkommet på styremøtet innarbeides».

 

Sak 22/09 Rammeavtale med ARNTZEN de BESCHE Advokatfirma AS (tidl. sak 18/09 av 06.05.09)

Vedtak:

«Styret velger ARNTZEN de BESCHE Advokatfirma AS til å bistå Sikringsordningen, og inngår rammeavtale om dette, hvor kommentar fremkommet på styremøtet innarbeides.

Advokat Ingeborg Moen Borgerud (hovedkontakt) og advokat Rune Njøs Jacobsen overtar de arbeidsoppgaver som i dag utføres av advokat Sven Iver Steen på oppdrag av Sikringsordningen».

 

Sak 23/09 Regressak mot Hafslund (tidl. sak 14/09 av 06.05.09, 02/09 av 30.01.09, 65/08 av 10.12.08 og 62/08 av 18.11.08)

Vedtak:

«Sikringsordningen benytter advokat Ingeborg Moen Borgerud og advokat Rune Njøs Jacobsen, ARNTZEN de BESCHE, i det videre arbeidet med regressak mot Hafslund».

 

Sak 24/09 Regressak mot Frelsesarmeen (tidl. sak 15/09 av 06.05.09, 02/09 av 30.01.09 og 65/08 av 10.12.08)

Styret er innstilt på å avvente uttak av stevning noe, dog slik at det underliggende krav ikke
foreldes.

Vedtak:

«Sikringsordningen benytter advokat Rune Njøs Jacobsen, ARNTZEN de BESCHE, i det videre arbeidet med regressak mot Frelsesarmeen».
Sak 25/09 Forpliktelser for leverandører av kommunal tjenestepensjon overfor Sikringsordningen (tidl. sak 16/09 av 06.05.09, 05/09 av 30.01.09)

Vedtak:

«Styret vedtar veileder med de endringer som fremkom.

Sekretariatet sender veileder ut til alle avtalepartene snarest mulig».
Sak 26/09 Reguleringsansvar for tidligere ansatte i kommunale næringsmiddeltilsyn. (tidl. sak 17/09 av 06.05.09)

Vedtak:

«Sikringsordningen benytter advokat Ingeborg Moen Borgerud, ARNTZEN de BESCHE, i det videre arbeidet med avklaring av reguleringsansvar for tidligere ansatte i kommunale næringsmiddeltilsyn».
Sak 27/09 Styreansvarsforsikring (tidl. sak 58/08 av 18.11.08 og 40/08 av 20.08.08)

Vedtak:

«Daglig leder gis fullmakt til å gi advokat Ingeborg Moen Borgerud, ARNTZEN de BESCHE, i
oppdrag å kvalitetssikre styrets beslutninger ved gjennomgang av alle vedtak som er fattet frem til
dags dato og senere. Styret antar at det dermed ikke er behov for tegning av styreansvars-
forsikring».
Sak 28/09 Eventuelt

Det fremkom ingen saker til behandling.

 

Gjenstående styremøter 2009

Uke Ukedag Dato Klokkeslett Sted Møterom
36 Onsdag 02.09.09 12 – 14 KS Møtesenter Nidaros
44 Onsdag 28.10.09 12 – 14 KS Møtesenter Nidaros
Sikringsordningens styre:

Roy Halvorsen (styrets leder)

Per Kristian Sundnes (styrets nestleder)

Christer Drevsjø

Svein Glomnes

Dag Bjørnar Jonsrud

Ragnar Hodne (observatør)