30.06.2008

Protokoll fra
styremøte i Sikringsordningen
30.06.2008
Til stede:

Roy Halvorsen (styrets leder)
Per Kristian Sundnes (styrets nestleder)
Christer Drevsjø
Kristin Flagstad
Jan-Helge Gulbrandsen
Dag Bjørnar Jonsrud
Bjørn Myhre
Biørn Bogstad (observatør)

Forfall:

Svein Glomnes
Anne Lorentzen
Ragnar Hodne (observatør)

Protokollfører: Anne Karin Andreassen

Dato: 01.07.08

 

Dagsorden

Sak 24/08 Godkjenning av innkalling og dagsorden, samt undertegning av protokoll fra styremøtet 23.06.08

Sak 25/08 Status godkjenning av Sikringsordningens vedtekter (orientering)

Sak 26/08 Endringer i Overføringsavtalen, forslag til uttalelse fra styret

Sak 27/08 Daglig ledelse av Sikringsordningen i resten av interimsperioden

Sak 28/08 Eventuelt

 

Sak 24/08 Godkjenning av innkalling og dagsorden, samt undertegning av protokoll fra styremøtet 23.06.08

Vedtak:

«Innkalling og dagsorden ble godkjent. Protokoll fra styremøte 23.06.08 ble underskrevet av de aktuelle styremedlemmer til stede».

 

Sak 25/08 Status godkjenning av Sikringsordningens vedtekter

Vedtak:

«Styret tar saken til orientering».

 

Sak 26/08 Endringer i Overføringsavtalen, forslag til uttalelse fra styret

Styreleder orienterte om utkast til brev til Rådgivende Utvalg (RU) vedrørende foreslåtte endringer i Overføringsavtalen (brev av 29.05.08 fra Statens Pensjonskasse til RU). Det ble gjort tre endringer i det fremlagte brevforslaget.

Vedtak:

«Styret tar forslag til brev til Rådgivende Utvalg (RU) til etterretning, og ber interimssekreteriatet foreta de avtalte endringer og sende brevet til leder av RU den 30.06.08»

 

Sak 27/08 Daglig ledelse av Sikringsordningen i resten av interimsperioden

Styreleder orienterte om utkast til brev til styret i Statens Pensjonskasse vedrørende anmodning om at fullmakt til daglig ledelse for Sikringsordningen overføres fra RU til styret for Sikringsordningen.

Vedtak:

«Styret tar forslag til brev til styret i Statens Pensjonskasse vedrørende anmodning om overførsel av daglig ledelse for Sikringsordningen fra Rådgivende Utvalg til styret for Sikringsordningen til etterretning, og ber interimssekretariatet sende brevet 11.08.08. Brevet vedlegges denne protokoll».

 

Sak 28/08 Eventuelt

Det ble reist spørsmål om videre fremdrift i regressarbeidet, med særskilt vekt på foreldelsesfrister.

Vedtak:

«Spørsmålet om det praktiske arbeidet med regress settes opp på dagsorden på neste styremøte,
20.08.08».

 

Gjenstående styremøter i 2008:

Onsdag 20.08.08 Kl 13 – 15 Kommunens Hus, «Hamar»
Mandag 08.09.08 Kl 10 – 13 Kommunens Hus, «Agder»
Torsdag 20.11.08 Kl 10 – 13 Avklares nærmere
Sikringsordningens styre:

Roy Halvorsen (styrets leder)

Per Kristian Sundnes (styrets nestleder)

Christer Drevsjø

Kristin Flagstad

Jan-Helge Gulbrandsen

Dag Bjørnar Jonsrud

Bjørn Myhre

Biørn Bogstad (observatør)