18.11.2008

Protokollen lanseres i sin helhet med unntak av siste eventuelt sak

 

Protokoll fra
styremøte i Sikringsordningen
18.11.2008
Til stede:

Roy Halvorsen (styrets leder)
Per Kristian Sundnes (styrets nestleder)
Christer Drevsjø
Svein Glomnes
Dag Bjørnar Jonsrud
Bjørn Myhre
Klemet Rønning-Aaby
Ragnar Hodne (observatør)

 

Forfall:

Jan Helge Gulbrandsen
Fra sekretariatet:

Anne Karin Andreassen (daglig leder)
Endre Lien (referent)

Dato: 18.11.08

 

Dagsorden

Sak 57/08 Godkjenning av innkalling og dagsorden, samt undertegning av protokoll fra styremøtet 23.10.08

Sak 58/08 Orientering fra daglig leder:
• Sikringsordningens økonomi
• Styreansvarsforsikring (tidl. sak 40/08 av 20.08.08)
• Instruks og retningslinjer for sekretariatet (tidl. sak 50/08 av 08.09.08) Gjennomførte akkordsaker (tidligere sak 53/08 av 08.09.08 og 38/08 av 20.08.08)
• Regress – identifisering og utvelgelse (tidligere sak 44/08 av 08.09.08 og 39/08 av 20.08.08)
• Conecto – inngåelse av avtale (tidligere sak 43/08 av 08.09.08 og 16/08 av 23.06.08)
• Fastsette prinsipper, regler og rutiner (tidl. sak 50/08 av 08.09.08)
o Behandling av krav
o Inndrivelse av krav
• Bruk av suksesshonorar (tidl. sak 56/08 av 23.10.08)
• Bistand fra FinCorp ifbm bankanbud
• Styreprotokoller på Sikringsordningens hjemmesider
• Budsjett 2009 (tidl. sak 56/08 av 23.10.08)

Sak 59/08 Forutsetninger for beregning av avviklingstilskudd – ny aktuarvurdering (tidl. sak 54/08 av 23.10.08 og 43/08 av 08.09.08)

Sak 60/08 Kapitalforvaltningsstrategi (tidl. sak 05/08 av 16.05.08)

Sak 61/08 Forslag til styremøtedatoer 2009

Sak 62/08 Eventuelt

Sak 57/08 Godkjenning av innkalling og dagsorden, samt undertegning av protokoll fra styremøtet 23.10.08

Vedtak:
”Innkalling og dagsorden ble godkjent. Protokoll fra styremøte 23.10.08 ble underskrevet av de aktuelle styremedlemmer til sted. Hele protokollen legges ut på Sikringsordningens hjemmesider”.

 

Sak 58/08 Orientering fra daglig leder:

• Sikringsordningens økonomi

Vedtak:

”Styret tar daglig leders redegjørelse om Sikringsordningens økonomi til orientering”.

• Styreansvarsforsikring (tidl. sak 40/08 av 20.08.08)

Vedtak:

”Før første styremøte i 2009 forhandler daglig leder fram forslag til styreansvarsforsikring for Sikringsordningen, inkludert pris og forsikringsdekning, med de forsikringsselskap som fremgår av notat av 12.10.08 fra ARNTZEN de BESCHE Advokatfirma AS ”.

• Instruks og retningslinjer for sekretariatet (tidl. sak 50/08 av 08.09.08)

Vedtak:

”Til første styremøte i 2009 utarbeider daglig leder forslag til instruks og retningslinjer for sekretariatet”.

• Gjennomførte akkordsaker (tidligere sak 53/08 av 08.09.08 og 38/08 av 20.08.08)

Vedtak:

”Siste avsnitt i styrevedtak av 23.10.2008 (sak 53/08) strykes og erstattes med følgende:

Når daglig leder mener Sikringsordningen bør akseptere akkord, og behandling av aksept ikke kan utstå til neste styremøte, gis daglig leder i samråd med styreleder eller nestleder fullmakt til å fatte beslutning i enkeltsaker innenfor en ramme på 5 mill. kr. Rammen gjelder det opprinnelige premiekravets størrelse. Sikringsordningens styre informeres på påfølgende styremøte”.

• Regress – identifisering og utvelgelse (tidligere sak 44/08 av 08.09.08 og 39/08 av 20.08.08)

Vedtak:

”Styret tar orienteringen fra daglig leder til etterretning.
Styret orienteres om både positive og negative vedtak vedrørende regress og avviklings-
tilskudd. Daglig leder gjennomfører regress og inndriver avviklingstilskudd i henhold til
fastsatte retningslinjer”.
• Conecto – inngåelse av avtale

Daglig leder orienterte om momenter i tilknytning til avtaleinngåelse med inkassoselskapet Conecto.

• Fastsette prinsipper, regler og rutiner (tidl. sak 50/08 av 08.09.08)

Vedtak:

”Saken utsettes i påvente av bl.a. forutsetninger for beregning av avviklingstilskudd, samt
opparbeidet erfaring i saker omkring regress og forespørsler om akkord”.

• Bruk av suksesshonorar (tidl. sak 56/08 av 23.10.08)

Vedtak:

”Daglig leder vil, dersom det i fremtiden skulle bli aktuelt med bruk av suksesshonorar, orientere
styret før avtaleinngåelse om slik betaling”.

• Bistand fra FinCorp ifbm bankanbud

Vedtak:

”Styret tar sluttfaktura fra FinCorp i forbindelse med bankanbud til orientering”.

• Styreprotokoller på Sikringsordningens hjemmesider

Vedtak:

”Det tas på hvert styremøte konkret stilling til hvorvidt hele eller deler av den godkjente styreprotokollen skal offentliggjøres på Sikringsordningens hjemmesider”.

• Budsjett 2009 (tidl. sak 56/08 av 23.10.08)

Vedtak:

”Det utarbeides ikke i 2008 et særskilt budsjett for 2009. Sekretariatet kommer medio 2009 med en prognose over den samlede regnskapsstatus for 2009”.
Sak 59/08 Forutsetninger for beregning av avviklingstilskudd – ny aktuarvurdering (tidl. sak 54/08 av 23.10.08 og 43/08 av 09.09.08)

Vedtak:

”Styret vedtar å endre forutsetningene for beregning av avviklingstilskudd i tråd med anbefalingene fra aktuargruppen, som fremgår av notat av hhv 13.11.08 og 16.10.08.

Det innebærer at det benyttes en nettorente lik 1,65 % ved beregning av avviklingstilskudd fra 01.01.09. Fra samme dato medtas dessuten også årets rentegarantipremie (selskaps- og foretaksspesifikk) multiplisert med faktor 15.

Sikringsordningen betaler både reguleringspremie og premie for rentegaranti, samt engangspremie tilknyttet bruttogarantien, når disse ikke betales av den aktuelle virksomhet. Begrunnelsen er at alle disse premier må betales for at rettighetshaverne skal få utbetalt den pensjon de har rett til.”

 

Sak 60/08 Kapitalforvaltningsstrategi (tidl. sak 05/08 av 16.05.08)

Styret valgte å dele behandlingen av denne saken i to: Først tok et samlet styre stilling til den overordnede plasseringsstrategien. Dernest tok styret stilling til evt. anbudsprosess. Styreleder Roy Halvorsen og Svein Glomnes erklærte seg inhabile og forlot møtet/deltok ikke under behandling av evt. anbudsprosess.

Vedtak:

”Styret ønsker en forvaltningsstrategi for Sikringsordningens midler basert på plasseringer med høy sikkerhet:

1. Om lag 10 mill. kr i bankinnskudd
2. Om lag 2/3 i statsobligasjonsfond av de midler Sikringsordningen disponerer pr årsskiftet.
3. Øvrige midler plasseres i pengemarkedsfond med høy sikkerhet (laveste kredittkvalitet BBB-)

Daglig leder gjennomfører anbudsforespørsler sammen med konsulentselskapet FinCorp, og forelegger styret sin anbefaling på basis av innkomne tilbud”.

 

Christer Drevsjø forlot styremøtet kl 1055, og deltok ikke under behandling av sak 61og eventuelt.

 

Sak 61/08 Forslag til styremøtedatoer 2009

Vedtak:

”Forslag til møteplan for 2009 ble vedtatt med endring av klokkeslett for 4 styremøter, samt at det
foreslåtte styremøtet 29.04.09 flyttes til 06.05.09. Korrigert møteplan følger på siste side av denne
protokoll”.

 

Sak 62/08 Eventuelt

Det ble tatt opp 2 saker:

• Utbetaling av styrehonorar for 2008

Vedtak:

”For 2008 utbetales ½ årsgodtgjørelse til styremedlemmene. Varamedlemmene mottar styrehonorar i henhold til vedtektenes § 16, 7. ledd. Faktiske reisekostnader i forbindelse med styremøtene vil bli dekket fortløpende. Fra og med 2009 utbetales styrehonorar til gamle/nye styremedlemmer med skjæringsdato 01.07 det enkelte år, slik at det for disse to gruppene vil bli utbetalt ½ årlig styrehonorar.

Per Kristian Sundnes forlot styremøtet kl 11.00, og deltok ikke under behandlingen av den siste eventueltsaken.
Vedtatt møteplan for 2009 (tidligere sak 56/08 av 23.10.08)
Uke Ukedag Dato Klokkeslett Sted Kommentar
05 Fredag 30.01.09 10 – 12 KS Møtesenter Møterom avklares nærmere
19 Onsdag 06.05.09 12 – 14 KS Møtesenter Møterom avklares nærmere
25 Onsdag 17.06.09 12 – 14 KS Møtesenter Møterom avklares nærmere
36 Onsdag 02.09.09 12 – 14 KS Møtesenter Møterom avklares nærmere
44 Onsdag 28.10.09 12 – 14 KS Møtesenter Møterom avklares nærmere

 

Sikringsordningens styre:

Roy Halvorsen (styrets leder)

Per Kristian Sundnes (styrets nestleder)

Christer Drevsjø

Svein Glomnes

Jan Helge Gulbrandsen

Dag Bjørnar Jonsrud

Bjørn Myhre

Klemet Rønning-Aaby

Ragnar Hodne (observatør)