16.05.2008

Protokollen lanseres i sin helhet med unntak av sak 03/08

Protokoll fra
styremøte i Sikringsordningen
16.05.2008
Til stede:

Roy Halvorsen (styrets leder)
Per Kristian Sundnes (styrets nestleder)
Kristin Flagstad
Jan-Helge Gulbrandsen
Dag Bjørnar Jonsrud
Anne Lorentzen
Bjørn Myhre
Ragnar Hodne (observatør)
Christer Drevsjø (observatør i dette styremøtet)

Forfall:

Svein Glomnes

Protokollfører: Anne Karin Andreassen

Dato: 09.06.08

 

Dagsorden

Sak 01/08 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Sak 02/08 Protokoll fra møtet 06.05.2008

Sak 04/08 Regress mot arbeidsgivere som brakte den kommunale ordningen til opphør før 01.01.04, og valg av advokatfirma til å utrede saken (vedlegg)

Sak 05/08 Administrative oppgaver ved oppstart av Sikringsordningen (vedlegg)

Sak 06/08 Møteplan for 2008 (vedlegg)

Sak 07/08 Eventuelt

 

 

Sak 01/08   Godkjenning av innkalling og dagsorden

Vedtak:

Innkalling og dagsorden ble godkjent.

 

Sak 02/08   Protokoll fra møtet 06.05.2008

Vedtak:

«Kristen Sollesnes ble registrert som personlig varamedlem for Bjørn Myhre».

 

Sak 04/08  Regress mot arbeidsgivere som brakte den kommunale ordningen til opphør før 01.01.04, og valg av advokatfirma til å utrede saken

Vedtak:

«Styret konstaterer at det haster med å søke regress hos arbeidsgivere som eksisterer og brakte den kommunale pensjonsordningen til opphør før 01.01.04, i den utstrekning disse arbeidsgiverne er forpliktet til å betale beregnet premie mv.

Styret velger advokat Sven Iver Steen, Arntzen de Besche til å utrede om arbeidsgivere, som brakte den kommunale pensjonsordningen til opphør før 01.01.04 er forpliktet til å betale beregnet premie m.v. Det er behov for raskest mulig igangsettelse, så snart Sikringsordningens vedtekter er trådt i kraft. Mandat for oppdraget utarbeides til neste styremøte».
Sak 05/08  Administrative oppgaver ved oppstart av Sikringsordningen

Styreleder redegjorde for de administrative oppgaver som pr. i dag foreligger i forbindelse med
oppstart av Sikringsordningen.

Vedtak:

«Styret er innstilt på at følgende saker behandles på styremøte 23.06.08:

1. Status, godkjenning av Sikringsordningens vedtekter
2. Registrere foreningen Sikringsordningen i Enhetsregisteret i Brønnøysund
3. Velge sekretariat og administrativ leder (det legges inntil videre opp til en videreføring av dagens rutiner hva angår instruks og retningslinjer for sekretariatet)
4. Mandat for advokatutredning (jf sak 04/08)
5. Velge bankforbindelse
6. Overføre Sikringsordningens midler fra Statens Pensjonskasse til Sikringsordningen
7. Velge strategi for plassering av Sikringsordningens midler, inklusiv vedtak om etablering av aktuelle kundeforhold
8. Vurdere videreføring av saksbehandlingskontrollavtalen med Ernst & Young
9. Valg av inkassoselskap til å forestå inndriving
10. Anmode om at RU sender Sikringsordningen sin anbefaling til neste års tilskuddsats innen 01.09.08
11. Regnskap for Sikringsordningen for årene 2004, 2005, 2006, 2007 og første halvår 2008 (ved Statens Pensjonskasse)
12. Status fra interimssekretariatet vedrørende mottatte og behandlede krav m.v.
13. Valg av statsautorisert revisor
14. Utkast til logo

Følgende saker settes opp på styremøte i september:

1. Fastsette alle tilskuddsatser gjeldende fra 01.01.09 innen 15.09.08
2. Instruks og retningslinjer for sekretariatet
3. Oversikt over gjeldende beslutninger
a. De ulike satser for tilskudd til Sikringsordningen
b. Prinsipper
4. Fastsette prinsipper, regler og rutiner for:
a. Behandling av krav mot/og utbetaling fra Sikringsordningen
i. Gjennomgå gjeldende rutiner og vurdere om disse bør endres
b. Inndrivelse av krav mot arbeidsgivere som er forpliktet til å betale det Sikringsordningen legger ut på deres vegne
i. Etablere nye rutiner
5. Logo og web
a. Utforming av logo
b. Bruk av www.sikringsordningen.no (utforme utkast til webdesign)»
Sak 06/08  Møteplan for 2008

Vedtak:

«Følgende styremøter ble vedtatt»:

Mandag 23.06.08 Kl 10-13 Kommunens Hus, «Agder»
Mandag 30.06.08 Kl 13-15 Kommunens Hus, «Agder»
Mandag 08.09.08 Kl 10-13 Kommunens Hus, «Agder»
Torsdag 20.11.08 Kl 10-13 Avklares nærmere

 

Sak 07/08  Eventuelt

Styreleder refererte til en konkret problemstilling knyttet til vedtektenes § 13, «avviklingstilskudd». Det utarbeides eventuelt en egen styresak om problemstillingen.
Sikringsordningens styre:

Roy Halvorsen (styrets leder)

Per Kristian Sundnes (styrets nestleder)

Kristin Flagstad

Jan-Helge Gulbrandsen

Dag Bjørnar Jonsrud

Anne Lorentzen

Bjørn Myhre

Ragnar Hodne (observatør)