14.08.2008

Protokollen lanseres i sin helhet men unntak av sak 31/08

Protokoll fra
styremøte i Sikringsordningen
14.08.2009
Til stede:

Roy Halvorsen (styrets leder)
Per Kristian Sundnes (styrets nestleder)
Kristin Flagstad
Jan-Helge Gulbrandsen
Dag Bjørnar Jonsrud
Rune H. Kristoffersen (observatør)

Forfall:

Svein Glomnes
Anne Lorentzen
Bjørn Myhre
Ragnar Hodne (observatør)

Protokollfører: Anne Karin Andreassen

Dato: 19.08.08

 

Dagsorden
Sak 29/08 Godkjenning av innkalling og dagsorden, samt undertegning av protokoll fra styremøtet 30.06.08

Sak 30/08 Vedtektsendringer – forsinkelsesrenter ved regress og ikrafttredelse

Sak 32/08 Forberedelse til møte med statsråd Heidi Grande Røys

Sak 33/08 Endringer i Overføringsavtalen (OFA), forslag til nytt brev til Rådgivende Utvalg (RU). Tidligere sak 26/08

Sak 34/08 Sekretariatets svar på nye problemstillinger som presenteres for Sikringsordningen»

Sak 35/08 Eventuelt

 

 

Sak 29/08 Godkjenning av innkalling og dagsorden, samt undertegning av protokoll fra styremøtet 30.06.08

Vedtak:

«Innkalling og dagsorden ble godkjent. Protokoll fra styremøte 30.06.08 ble underskrevet av de aktuelle styremedlemmer til stede».

 

Sak 30/08 Vedtektsendringer – forsinkelsesrenter ved regress og ikrafttredelse

Vedtak:

«Vedtekter for Overføringsavtalens Sikringsordning § 7 endres ved at følgende tas inn som nytt, 2. ledd:

«Når krav fremmes mot Sikringsordningen og Sikringsordningen skal fremme regress mot arbeidsgiver/forsikringstaker for dette kravet, skal også fulle inndrivelseskostnader og lovens forsinkelsesrente kreves dekket av arbeidsgiver/forsikringstaker.»

Ikrafttredelses dato i vedtektenes § 24 endres fra 01.07.08. til 20.08.08.».

 

Sak 32/08 Forberedelse til møte med statsråd Heidi Grande Røys

Vedtak:

«På møte med statsråd Heidi Grande Røys den 18.08.08 stiller styrets leder, styrets nestleder, sekretariatsleder og observatør fra SPK.».

 

Sak 33/08 Endringer i Overføringsavtalen (OFA), forslag til nytt brev til Rådgivende Utvalg (RU). Tidligere sak 26/08

Vedtak:

«Styret slutter seg til forslag til nytt brev. Brev av 14.08.08 fra styret til Rådgivende Utvalg vedrørende endringer i Overføringsavtalen vedlegges protokollen».

 

Sak 34/08 Sekretariatets svar på nye problemstillinger som presenteres for Sikringsordningen»

Vedtak:

«Saken utsettes, og tas eventuelt opp igjen på et senere tidspunkt».

 

Sak 35/08 Eventuelt

Ingen saker ble tatt opp.

 

Gjenstående styremøter i 2008:
Mandag 08.09.08 Kl 10 – 13 Kommunens Hus, «Agder»
Torsdag 20.11.08 Kl 10 – 13 Møtested avklares nærmere

 

Sikringsordningens styre:

Roy Halvorsen (styrets leder)

Per Kristian Sundnes (styrets nestleder)

Kristin Flagstad

Jan-Helge Gulbrandsen

Dag Bjørnar Jonsrud

Rune H. Kristoffersen (observatør)