10.12.2008

Ekstraordniært styremøte

Protokollen lanseres i sin helhet med unntak av sak 65/08

Protokoll fra
styremøte i Sikringsordningen
10.12.2008
Til stede:

Roy Halvorsen (styrets leder)
Per Kristian Sundnes (styrets nestleder)
Christer Drevsjø
Kristin Flagstad
Dag Bjørnar Jonsrud
Klemet Rønning-Aaby
Kristen Sollesnes
Ragnar Hodne (observatør)

Forfall:

Svein Glomnes
Jan Helge Gulbrandsen
Bjørn Myhre

Fra sekretariatet: Anne Karin Andreassen

Dato: 10.12.08

 

 

Dagsorden

Sak 63/08 Godkjenning av innkalling og dagsorden, samt undertegning og web-publisering av protokoll fra styremøtet 18.11.08

Sak 64/08 Orientering fra daglig leder:

• Sikringsordningens økonomi (vedlegg)
• Gjennomførte akkordsaker (vedlegg)
• Endringer i Overføringsavtalen f.o.m. 01.01.09 (vedlegg)
• Sikringsordningens hjemmesider

Sak 66/08 Kapitalforvaltningsstrategi (tidligere sak 60/08 av 18.11.08 og sak 05/08 av 16.05.08)(vedlegg)

Sak 67/08 Eventuelt

 

Sak 63/08 Godkjenning av innkalling og dagsorden, samt undertegning og web-publisering av protokoll fra styremøtet 18.11.08

Vedtak:

«Innkalling og dagsorden ble godkjent. Protokoll fra styremøte 18.11.08 ble underskrevet av de aktuelle styremedlemmer til sted. Protokollen legges ut på Sikringsordningens hjemmesider med unntak av sak 62/08»

Sak 64/08 Orientering fra daglig leder:

• Sikringsordningens økonomi (vedlegg)

Vedtak:

«Styret tar daglig leders redegjørelse om Sikringsordningens økonomi til orientering».

• Gjennomførte akkordsaker

Vedtak:

«Styret tar daglig leders redegjørelse om gjennomførte akkordsaker til orientering».

• Endringer i Overføringsavtalen f.o.m. 01.01.09

Vedtak:

«Styret tar endringer i Overføringsavtalen pr. 01.01.09 til orientering. Saken settes opp på styremøte den 30.01.08. Forslag til vedtektsendringer i forbindelse med endret Overføringsavtale sendes sekretariatsleder senest 18.01.09».

• Sikringsordningens hjemmesider

Vedtak:

«Styret tar daglig leders redegjørelse om Sikringsordingens hjemmesider til orientering».

 

Sak 66/08 Kapitalforvaltningsstrategi (tidligere sak 60/08 av 18.11.08 og sak 05/08 av 16.05.08)

Styreleder Roy Halvorsen erklærte seg inhabil, og forlot møtet/deltok ikke under behandling av denne saken. Nestleder Per Kristian Sundnes forlot møtet kl 1155 og deltok ikke under behandling av sak 66/08 og sak 67/08.

Vedtak:

«Daglig leder gjennomfører anbudsforespørsler sammen med konsulentselskapet FinCorp, og forelegger styret sin anbefaling på basis av innkomne tilbud».

 

Sak 67/08 Eventuelt

 

Styreleder fremmet forslag om å utvide rammen for de oppsatte styremøter i 2009 fra kl 10-12 til kl 10-1230.

 

Vedtak:

«Det gjøres ingen endring i tidsrammen for de oppsatte styremøter i 2009».

 

Sikringsordningens styre:

Roy Halvorsen (styrets leder)

Per Kristian Sundnes (styrets nestleder)

Christer Drevsjø

Kristin Flagstad

Dag Bjørnar Jonsrud

Klemet Rønning-Aaby

Kristen Sollesnes

Ragnar Hodne (observatør)