08.09.2008

Protokoll fra
styremøte i Sikringsordningen
08.09.2008
Til stede:

Roy Halvorsen (styrets leder)
Per Kristian Sundnes (styrets nestleder)
Christer Drevsjø
Svein Glomnes
Klemet Rønning-Aaby
Kristen Sollesnes
Ragnar Hodne (observatør)

Forfall:

Jan-Helge Gulbrandsen
Dag Bjørnar Jonsrud
Bjørn Myhre

Protokollfører: Anne Karin Andreassen

Dato:15.09.08

 

Dagsorden
Sak 42/08 Godkjenning av innkalling og dagsorden, samt undertegning av protokoll fra styremøtet 20.08.08

Sak 43/08 Orientering fra daglig leder:
• Sikringsordningens økonomi:
• Overførsel av midler fra Statens Pensjonskasse (tidligere sak 14/08 av 23.06.08)
• Regnskapsdokumentasjon for interimsperioden (tidligere sak 17/08 av 23.06.08)
• Avtaleinngåelse/-forlengelse
o Ernst & Young (tidligere sak 15/08 av 23.06.08)
o Conecto (tidligere sak 16/08 av 23.06.08)
o Signare Audit & Advisory AS (tidligere sak 19/08 av 23.06.08)
o KS’ regnskapsavdeling (tidligere sak 20/08 av 23.06.08)
• Sikringsordningens logo, hjemmesider m.v.
• Brev fra Pensjonskontoret vedr. sekretariatsfunksjon for Sikringsordningen
• Forutsetningene for beregning av avviklingstilskudd – ny aktuarvurdering
Sak 44/08 Regresspørsmålet, vurdering av adv. Sven Iver Steen (tidligere sak 39/08 av 20.08.08)

Sak 45/08 Fastsettelse av tilskuddsats for Sikringsordningen 2009 (tidligere sak 05/08 av 16.05.08)

Sak 46/08 Registrering i Enhetsregistret i Brønnøysund (tidligere sak 05/08 av 16.05.08)

Sak 47/08 Valg av bankleverandør

Sak 48/08 Videreføring av vedtak om Sikringsordningen fattet i Rådgivende Utvalg
Sak 49/08 Ny dato for styremøte i november 2008
Sak 50/08 Eventuelt

• Saker til neste styremøte:
o Instruks for sekretariatet
o Fastsette prinsipper, regler og rutiner for:

• Behandling av krav mot/og utbetaling fra Sikringsordningen

a) Gjennomgå gjeldende rutiner og vurdere om disse bør endres

•  Inndrivelse av krav mot arbeidsgivere som er forpliktet til å betale det Sikringsordningen legger ut på deres vegne.

b) Etablere nye rutiner

• Taushetsplikt for styremedlemmer og varamedlemmer
42/08 Godkjenning av innkalling og dagsorden, samt undertegning av protokoll fra styremøtet 20.08.08

Vedtak:

Innkalling og dagsorden ble godkjent. Protokoll fra styremøte 20.08.08 ble underskrevet av de
aktuelle styremedlemmer den 20.08.08.

 

Sak 43/08 Orientering fra daglig leder:
• Sikringsordningens økonomi:
• Overførsel av midler fra Statens Pensjonskasse (tidligere sak 14/08 av 23.06.08)
• Regnskapsdokumentasjon for interimsperioden (tidligere sak 17/08 av 23.06.08)
• Avtaleinngåelse/-forlengelse
o Ernst & Young (tidligere sak 15/08 av 23.06.08)
o Conecto (tidligere sak 16/08 av 23.06.08)
o Signare Audit & Advisory AS (tidligere sak 19/08 av 23.06.08)
o KS’ regnskapsavdeling (tidligere sak 20/08 av 23.06.08)
• Sikringsordningens logo, hjemmesider m.v.
• Brev fra Pensjonskontoret vedr. sekretariatsfunksjon for Sikringsordningen
• Forutsetningene for beregning av avviklingstilskudd – ny aktuarvurdering

Daglig leder redegjorde for status omkring arbeidet med krav fra KLP, inngåelse av avtaler med
revisor, regnskapsfører, inkassoselskap, samt videreføring av avtalen med Ernst & Young. SPK
opplyste at det ikke er ført et ordinært regnskap for Sikringsordningen, men at det vil bli
utarbeidet en detaljert oversikt over alle transaksjoner for alle regnskapsårene.
Brev fra Pensjonskontoret angående sekretariatsfunksjon for Sikringsordningen ble delt ut.

Vedtak:

”Til neste styremøte utarbeider SPK en detaljert oversikt over alle transaksjoner pr. regnskapsår
for Sikringsordningen. Sekretariatet utarbeider en samlet oversikt over status for alle krav.

Styret får kopi av alle inngåtte avtaler, herunder revisor, regnskapsfører, inkassoselskap og
forlengelsesavtalen med Ernst & Young.

Styret forholder seg til brevet fra Pensjonskontoret av 08.09.08 vedrørende sekretariatsfunksjon for
Sikringsordningen som egen sak på neste styremøte”.

 

Sak 44/08 Regresspørsmålet, vurdering av adv. Sven Iver Steen (tidligere sak 39/08 av 20.08.08)

Vedtak:

«Sikringsordningen gjennomfører ikke regress mot arbeidsgivere som brakte den kommunale pensjonsordningen til opphør før 1.1.2004.

Sikringsordningen gjennomfører regress overfor arbeidsgivere som hadde kommunal pensjonsordning 1.11.2004 og som var bundet av hovedtariffavtalen i kommunal sektor for perioden 1.5.2004 – 1.5.2006, eller senere, selv om disse ikke har undertegnet Overføringsavtalens tilslutningserklæring.

Daglig leder undersøker nærmere hvorvidt arbeidsgivere som hadde kommunal pensjonsordning 1.11.2004, og som ikke hadde undertegnet tilslutningserklæringen til Overføringsavtalen og ikke var bundet av hovedtariffavtalen i kommunal sektor for perioden 1.5.2004 – 1.5.2006, eller senere, allikevel kan være bundet av løfter overfor de ansatte eller på annen måte har forpliktet seg til å finansiere fremtidig regulering av rettigheter under Overføringsavtalen. I den grad man finner at arbeidsgiver har forpliktet seg til å finansiere fremtidig regulering, fremmes regress. Finner man ikke en slik forpliktelse, fremmes ikke regress.

Utredning om regress fra advokat Sven Iver Steen ligger til grunn for ovennevnte vedtak.

Daglig leder prioriterer arbeidet med kravene etter dato, for å unngå foreldelse av regressmulighet.

Styret legger til grunn at det gjennomføres regress mot arbeidsgivere som har undertegnet tilslutningserklæringen til Sikringsordningen.

Dette styrevedtaket er likevel ikke til hinder for at arbeidsgivere som brakte den kommunale pensjonsordningen til opphør før 1.1.2004, og som skriftlig gir/har gitt uttrykk for at arbeidsgiver ønsker å finansiere rettigheter, fortsetter å betale premier til sin pensjonsinnretning”.

 

Sak 45/08 Fastsettelse av tilskuddsats for Sikringsordningen 2009 (tidligere sak 05/08 av 16.05.08)

Vedtak:

”Tilskuddsats for 2009 fastsettes til maksimalsatsen 0,05 % av pensjonsgrunnlaget for alle arbeidsgivere med kommunal tjenestepensjon.

Sekretariatet sender innen 01.10.08 brev til Overføringsavtalens avtaleparter om vedtatte tilskuddsats for 2009”.

 

Sak 46/08 Registrering i Enhetsregistret i Brønnøysund (tidligere sak 05/08 av 16.05.08)
Vedtak:
”Vedtekter for Overføringsavtalens Sikringsordning § 4, første ledd, annet punktum endres ved at ordene ”som forening” strykes. Ny setning lyder:

Ordningen registreres i Enhetsregisteret i Brønnøysund”

 

Sak 47/08 Valg av bankleverandør

Daglig leder redegjorde for de mottatte tilbud på banktjenester, herunder rentebetingelser for driftskonto.

Vedtak:

”Daglig leder får fullmakt til å velge bankforbindelse, som i første rekke skal benyttes for en driftskonto med fast saldo i størrelsesorden +/- 5 mill kr, og ikke nødvendigvis de samlede likvide midler for Sikringsordningen. Kriterier som legges til grunn for valg er sikkerhet/rating av leverandør, driftsikre transaksjonssystemer og -rutiner, gebyrnivå samt service og personlig oppfølging av Sikringsordningen.

Daglig leder gis i tillegg fullmakt til, for inntil 50.000 kr, å benytte ekstern bistand for valg av banktjenester, samt utarbeidelse av utkast til forvaltningsstrategi og kravspesifikasjon for forvalter av Sikringsordningens øvrige midler”.

 

Sak 48/08 Videreføring av vedtak om Sikringsordningen fattet i Rådgivende Utvalg

Styreleder tok en gjennomgang av vedtak fattet i Rådgivende Utvalg (RU) angående Sikringsordningen i perioden 26.09.05-10.01.07. Det ble besluttet å videreføre aktuelle vedtak fattet av RU, enkelte ble noe revidert av styret for Sikringsordningen. Vedtakene følger i kronologisk rekkefølge nedenfor, inkludert endringer foretatt av Sikringsordningens styre. Til grunn for beregningsforutsetningene for avviklingstilskudd ligger innstilling fra arbeidsgruppe, oppnevnt av RU den 10.01.07.

Vedtak:

”Inntil videre følges de dokumentasjonskrav og de rutiner for krav mot Sikringsordningen som RU
vedtok 26.09.05 og 31.01.06. Dokumentasjonskravene vedlegges protokollen. Sekretariatet
utarbeider forslag til nye rutiner og dokumentasjonskrav. Disse bekjentgjøres gjennom rundskriv,
så snart de er godkjent av styret”.

Styret for Sikringsordningen slutter seg til RU-vedtak av 26.09.05:

”Rettigheter opptjent under Overføringsavtalen skal G-reguleres. Dette ivaretas ved at virksomheten de er opptjent i må betale reguleringspremie og eventuell engangspremie for oppfyllelse av bruttogarantien. Sikringsordningen ivaretar G-reguleringen, så langt midlene rekker, hvis virksomhet har opphørt. Virksomhet som avvikles, vil bli avkrevd avviklings-tilskudd. Ved unnlatelse av betaling av reguleringspremier vil regress bli fremmet, herunder fulle inndrivelseskostnader og lovens forsinkelsesrente inndrevet. Partene i Overføringsavtalen har ikke anledning til å avtale at opparbeidede rettigheter i kommunal pensjonsordning med overføringsavtale ikke skal ha full G-regulering.

Avviklingstilskudd etter Overføringsavtalens § 9, 3. ledd skal beregnes og rettes til virksomheten/boet, med mindre det er åpenbart at det ikke er noe å hente. Den aktuelle part i Overføringsavtalen foretar beregningen, og informerer umiddelbart Sikringsordningen om størrelsen på beløpet som skal innkreves. Sikringsordningen foretar deretter inndriving av kravet.

Krav fra avtalepart mot Sikringsordningen som er tilstrekkelig dokumentert, utbetales fra
Sikringsordningen innen to måneder etter at krav er mottatt, uten å avvente inndrivingen av misligholdt premie”.

Styret for Sikringsordningen slutter seg til RU-vedtak av 21.11.05:

”Sikringsordningen legger til grunn at arbeidsgivere som har flyttet aktive før 01.01.04, og som fortsatt har kommunal pensjonsordning med Overføringsavtale, er ansvarlig for regulering av oppsatte pensjonsrettigheter.

Når krav fremmes mot Sikringsordningen for arbeidsgivere som har opphørt å eksistere må det opplyses om kravet kan henføres til andre”.

Styret for Sikringsordningen slutter seg til RU-vedtak av 12.01.06:

’Rettigheter opparbeidet i KF som avvikles skal videreføres i kommunen som dermed overtar reguleringsansvaret.
Regulering ved avvikling av IKS kan kvitteres ut gjennom innbetaling av et avviklingstilskudd jf. Overføringsavtalen § 9, 3. ledd.

Disse vedtak gjelder også om KF eller IKS ble avviklet før 01.01.04”.
Styret for Sikringsordningen slutter seg til RU-vedtak av 21.04.06:

”Den kapitaliserte verdi av ”usikrede Pensjonsrettigheter” skal omfatte alle rettighetene for aktive, pensjonister og oppsatte rettigheter (fripoliser). Det skal ikke være anledning til å holde noen kategori utenfor.

Ved virksomhetsoverdragelser kreves det inn avviklingstilskudd til Sikringsordningen, med mindre pensjonsordningen videreføres inn under OFA og dette bekreftes i erklæring fra ny arbeidsgiver. Ny arbeidsmiljølov endrer ikke dette forhold”.

Styret for Sikringsordningen slutter seg til RU-vedtak av 10.01.07:

”RU fastholder det enstemmige vedtaket fra 21. november 2005 der det heter:

”Reguleringsansvaret for arbeidsgivere, som har gått konkurs eller arbeidsgivere som på annen måte har opphørt å eksistere uten at reguleringsansvaret kan henføres til andre, tar sikringsordningen. Dette gjelder også for opphør før 01.01.2004.”

Dette innebærer at Sikringsordningen skal imøtekomme alle slike krav og utbetale de aktuelle beløp snarest til de parter i OFA som fremmer slike krav, forutsatt at kravene tilfredsstiller de dokumentasjonskrav som RU har vedtatt”.

 

Sak 49/08 Ny dato for styremøte i november 2008

Vedtak:

”Det ble besluttet å avholde et ekstra styremøte torsdag 23.10.08 kl 10 – 13. Det berammede styremøte onsdag 20.11.08 flyttes til mandag 18.11.08 kl 09 – 11”.

 

Sak 50/08 Eventuelt
• Saker til neste styremøte:
o Instruks for sekretariatet
o Fastsette prinsipper, regler og rutiner for:
• Behandling av krav mot/og utbetaling fra Sikringsordningen
•  Inndrivelse av krav mot arbeidsgivere som er forpliktet til å betale det Sikringsordningen legger ut på deres vegne
• Taushetsplikt for styremedlemmer og varamedlemmer
Taushetsplikt for styremedlemmer og varamedlemmer

Vedtak:

”Alle styremedlemmer og varamedlemmer er underlagt taushetsplikt. Det henstilles derfor til en
skjønnsom behandling av alle styrepapirer”.

 

Gjenstående styremøter i 2008:

Torsdag 23.10.08 Kl 10 – 13 Kommunens Hus, ”Hamar”
Tirsdag 18.11.08 Kl 09 – 11 Møtested avklares nærmere

 

Sikringsordningens styre:

Roy Halvorsen (styrets leder)

Per Kristian Sundnes (styrets nestleder)

Christer Drevsjø

Svein Glomnes

Klemet Rønning-Aaby

Kristen Sollesnes

Ragnar Hodne
(observatør)