Tilslutningserklæring ved flytting

Rundskriv 1/2010

20.12.10

Styrevedtak 49/10:

Når en OFA-part får eller har fått tilflyttet en kommunal tjenestepensjonsordning, må OFA-parten som et utgangspunkt legge til grunn at ordningen er omfattet av Overføringsavtale. OFA-parten for den tilflyttede ordning er ansvarlig for å bringe på det rene om ordningen har vært omfattet av Overføringsavtale, og hvorvidt dette også skal gjelder fremover.

Tilslutningserklæring – avtalepartens ansvarsforhold ved tilflytting

Bestemmelse om tilslutningserklæring følger av Overføringsavtalen (OFA) § 3(4):

«Avtaleparten garanterer for den delen av pensjonsrettighetene som det er betalt premie for og som avtaleparten etter gjeldende lovgivning har adgang til å forsikre. Avtaleparten er også ansvarlig for at de arbeidsgivere som har pensjonsordning som er administrert av avtaleparten, påtar seg de forpliktelsene som fremgår av avtalen, se særlig § 5, ved at arbeidsgiverne avgir erklæring til sin avtalepart om tilslutning til Overføringsavtalen. Avtaleparten videreformidler denne til sekretariatene for Overføringsavtalen og Sikringsordningen. Slik erklæring skal ikke avgis for medlemmer av de lovfestede tjenestepensjonsordningene».

Tilslutningserklæringen undertegnes i fire eksemplarer – «Ett beholdes av arbeidsgiver, tre sendes pensjonsinnretningen, som videresender ett av disse til Statens Pensjonskasse og ett til Sikringsordningen» – jf. siste avsnitt i tilslutningserklæringen.

Et spørsmål er om avtaleparten har ansvar for å få klarlagt om arbeidsgiver er tilsluttet Overføringsavtalen ved tilflytting av pensjonsordningen.

Sikringsordningens styrevedtak – sak 49/10 – presiserer altså at når en avtalepart får eller har fått tilflyttet en kommunal tjenestepensjonsordning, må avtaleparten som et utgangspunkt legge til grunn at ordningen er omfattet av Overføringsavtale.

Sikringsordningens styrevedtak presiserer videre at avtaleparten for den tilflyttede ordning er ansvarlig for å bringe på det rene om ordningen har vært omfattet av Overføringsavtale, og hvorvidt dette også skal gjelder fremover.

 

Anne Karin Andreassen                                                                                                           Endre Lien

Daglig leder                                                                                                                               Rådgiver