Sikringsordningens styre

Torfinn Thommassen KS Styreleder
Steinar Fuglevaag LO Kommune Nestleder
Christer Drevsjø Pensjonskasseforeningen Styremedlem
Siv Holland KLP Styremedlem
Stein Gjerding Spekter Styremedlem
Monica Deildok YS Styremedlem
Espen Tørum Finans Norge Styremedlem
Åsa Astrup Bustad SPK Observatør

 

Styret har følgende oppgaver:
a) sørge for forsvarlig og hensiktsmessig organisering av den daglige drift, herunder velge hvem som skal utøve sekretariatsfunksjonen,
b) fastsette instruks og retningslinjer for sekretariatet og dets daglige leder,
c) inngå avtaler og foreta andre bindende disposisjoner på vegne av Sikringsordningen innenfor rammene av Overføringsavtalen og Sikringsordningens vedtekter,
d) vedta endringer i vedtekter for Sikringsordningen. Endringene skal godkjennes av departementet før de får virkning,
e) behandle årsberetning og årsregnskap. Årsberetning og årsregnskap skal sendes samtlige avtaleparter i Overføringsavtalen, Rådgivende utvalg og departementet. Dokumentene er offentlige,
f) velge statsautorisert revisor til å utføre revisjonsarbeidet. Revisor avgir beretning til styret,
g) fastsette strategi og retningslinjer for forvaltning av Sikringsordningens midler basert på hensynet til en betryggende forvaltning, god avkastning og nødvendig likviditet, samt overvåke forvaltningen av Sikringsordningens midler,
h) fastsette den årlige tilskuddssatsen til Sikringsordningen, jf. Overføringsavtalen § 9 første ledd,
i) fastsette tilslutningstilskuddet til Sikringsordningen for usikrede pensjonsrettigheter som blir omfattet av Overføringsavtalen, jf. Overføringsavtalens § 9 andre ledd,
j) fastsette prinsipper, regler og rutiner knyttet til avviklingstilskudd, jf. Overføringsavtalen § 9 tredje ledd,
k) fastsette prinsipper, regler og rutiner for behandling av krav mot/ og utbetaling fra Sikringsordningen,
l) fastsette prinsipper, regler og rutiner for inndrivelse av krav mot arbeidsgivere som er forpliktet til å betale det Sikringsordningen legger ut på deres vegne,
m) utøve myndighet som fremgår av vedtektene.