Endrede beregningsforutsetninger for avviklingstilskudd per 01.01.2015

Styret for Sikringsordningen har sluttet seg til aktuargruppens forslag til endringer i beregningsforutsetningene for avviklingstilskudd, gjeldende fra 01.01.2015.

I endringene er inntatt:

Alle kjente regelendringer og nye premietariffer fra og med 01.01.2015:

 Nye uførepensjonsregler

 Nye pensjonsreguleringsregler

 Levealdersjustering for alle årskull (slik som beskrevet i bransjestandard)

Det anvendes dødelighetstabell K2013FT og den uføretabell som OFA-parten anvender.

Øvrige demografiske antakelser er de som ellers brukes for GKRS-beregninger. Disse

endringene er på linje med hva som skjer med regnskapsberegninger etter regelverket for

kommuner (GKRS).

1. Premie for bruttogaranti beregnes som 13,5 % av brutto forpliktelse.

2. Nettorenten holdes uendret, lik 0,8 %.

Ovennevnte beregningsforutsetninger for avviklingstilskudd er tatt inn i den oppdaterte brukerhåndboken som nå ligger tilgjengelig på Sikringsordnings hjemmesider. Aktuargruppens veiledning er inntatt som vedlegg 4 til brukerhåndbok.

For spørsmål kontakt Anne Karin Andreassen på epost aka@sikringsordningen.no eller telefon 24 13 64 40.