Endrede beregningsforutsetinger for avviklingstilskudd

Styret for Sikringsordningen har sluttet seg til aktuargruppens forslag til endringer i beregningsforutsetningene for avviklingstilskudd, gjeldende fra 01.10.17.

Følgende endringsforslag er inntatt:

Endringsforslag 1

Nettorenten foreslås redusert fra 0,8 % til 0,7 %.

Vi har røft oppdatert vurderingen basert på følgende «røffe» resonnement. KLPs langsiktige prognose for tilbakeføring av overskudd til premiefond er på 0,35 % av premiereserven. Bruker vi den som utgangspunkt sammen med Regnskapsstiftelsen antakelse om langsiktig framtidig G-regulering på 2,25 %, gir det at avviklingstilskuddet må finansiere 1,9 % (2,25 % – 0,35 %). For KLP er p.t. gjennomsnittlig grunnlagsrente på 2,6 % og det tilsier enn nettorente på 0,7 % (2,6 % – 1,9 %).

Redusert nettorente vil gi økt engangskrav – alt annet likt.

I beregningsreglene endres da følgende setning fra:

«Nettorenten (NR) beregnet som NR = (1+D)/(1+L) -1 settes til 0,8 %- (D= diskonteringsrente, L= Lønnsvekst)»

til

«Nettorenten (NR) beregnet som NR = (1+D)/(1+L) -1 settes til 0,7 %- (D= diskonteringsrente, L= Lønnsvekst)»

 

Endringsforslag 2

Det foreslås at brutto premiereserve inngår i midlene i stedet for netto premiereserve med 4 % påslag.

For leverandørene er det uhensiktsmessig å ikke bruke brutto premiereserve direkte. Administrasjonsreserven som inngår i brutto premiereserve utgjør p.t. ca. 3 % slik at dette gir en liten økning av engangskravet.

Det innebærer følgende endringer i kapitlet «Elementer som inngår i pensjonsmidler»:

«Netto premiereserve» endres til «Brutto premiereserve»

«Administrasjonsreserve» strykes.

Følgende setning endres fra:

«For alle andre deltagere er Netto premiereserve det som er avsatt for avtalen beregnet etter gjeldende grunnlagsrente(r) og pensjonsalder.

 Administrasjonsreserven skal i beregningen utgjøre 4 % av netto premiereserve. Dette medfører at administrasjonsreserveelementene i beregningen av både forpliktelser og midler ikke er selskapsavhengige.»

til

«For alle andre deltagere brukes brutto premiereserve, som det som er avsatt for avtalen, beregnet etter gjeldende grunnlagsrenter og pensjonsalder.»

 

Endringsforslag 3

Modifisere beregningen av påslag for bruttogaranti for avtaler hvor hoveddel av premiereserven er knyttet til allerede løpende pensjoner med en «sikkerhetsventil». Dagens regler gir urimelig høyt påslag (dette gjelder svært få avtaler – hittil har vi vel observert dette problemet for ett par beregninger).

For allerede løpende alderspensjoner vil det sjelden oppstå nye bruttogarantipremier. Sjablongsatsen for bruttogaranti som vi bruker er imidlertid basert på at bruttoreserven for pensjonister også inngår i grunnlaget. Vi foreslår derfor en «sikkerhetsventil» for å unngå de meste ekstreme utslagene ved at for avtaler hvor bruttoreserven for alders- og etterlattepensjoner utgjør mesteparten av avtalens bruttoreserve – satt grensen ved 85 %, holdes tilsvarende del av bruttoforpliktelsen utenfor grunnlaget.

I beregningsreglene endres da følgende setning:

«Bruttogaranti beregnes som 13,5 % av bruttoforpliktelse beskrevet etter reglene i punktet ovenfor.»

til

«Bruttogaranti beregnes som 13,5 % av bruttoforpliktelse beskrevet etter reglene i punktet ovenfor. Dersom bruttoreserven for allerede løpende alders- og etterlattepensjoner utgjør 85 % eller mer av samlet bruttoreserve for avtalen, holdes tilsvarende %-andel av bruttoforpliktelsen utenfor grunnlaget ved beregning av bruttogaranti.»

 

Beregningsforutsetninger for avviklingstilskudd