Den nye Brukerhåndboken

 

ny BrukerhåndbokOverføringsavtalens sikringsordning har utarbeidet en ny brukerhåndbok om de ikke forsikringsbare ytelser i kommunal pensjon med Overføringsavtale. Den nye Brukerhåndboken ble godkjent av styret i Sikringsordningen 6. september 2023 etter at et utkast til Brukerhåndboken først hadde blitt sendt på høring til KS (Kommunesektorens organisasjon), Arbeidsgiverforeningen Spekter (Spekter), Landsorganisasjonen i Norge (LO), Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS,) Kommunal Landspensjonskasse gjensidig forsikringsselskap (KLP), Storebrand Livsforsikring AS, Finans Norge, Pensjonskasseforeningen og Statens pensjonskasse.

I den tidligere brukerhåndboken var det hovedfokus på avtalepartenes oppgaver og plikter i forhold til Sikringsordningen og boken inneholdt derfor en rekke instrukser til avtalepartene. Dette er fremdeles et hovedtema i den nye Brukerhåndboken, men det er også søkt å gi en bredere fremstilling av bakgrunnen for oppgavene og pliktene sett i relasjon til regelverket for kommunal pensjon. I forhold til tidligere brukerhåndbok beskriver den nye Brukerhåndboken i større grad også de regler som gjelder mellom pensjonsinnretningene og arbeidsgiverne og mellom Sikringsordningen og arbeidsgiverne.

Brukerhåndboken er inndelt i fire deler med til sammen elleve kapitler. Del A «Bakgrunn» inneholder kort informasjon om Sikringsordningen og en innledende beskrivelse av tjenestepensjon. I del B «Ulike typer premier» omtales premier for ytelser som faller inn under Sikringsordningens virkefelt og premier for ytelser som ikke dekkes av Sikringsordningen. I del C «Tilslutning, Årlig tilskudd mv.» behandles arbeidsgivers tilslutning til Overføringsavtalen og Sikringsordningen. Her omtales også arbeidsgivernes og pensjonsinnretningenes oppgaver og plikter under det løpende avtaleforholdet. Del D «Arbeidsgiver betaler ikke premier for ikke forsikringsbare ytelser» inneholder fem kapitler. Her beskrives blant annet arbeidsgivernes og pensjonsinnretningenes plikter ved arbeidsgivers betalingsmislighold, arbeidsgivers avvikling, konkurs, foretaksendringer og mulig ansvar for andre enn arbeidsgiver. Etter hvert kapittel er det laget korte oppsummeringspunkter.

Et hovedmål med Brukerhåndboken er å bidra til gode prosesser mellom pensjonsinnretningene og Sikringsordningen. Brukerhåndboken inneholder derfor en rekke instrukser for hvordan pensjonsinnretningene skal opptre i forhold Sikringsordningen. I tillegg beskriver Brukerhåndboken de regler som gjelder mellom pensjonsinnretningene og arbeidsgiverne. Sikringsordningen håper at Brukerhåndboken også kan komme til nytte for arbeidstakerne, arbeidslivets organisasjoner og andre som søker kunnskap om regelverket for kommunale pensjonsordninger med Overføringsavtale og hvordan systemet for slike pensjonsordninger virker i praksis for så vidt gjelder de ikke-forsikringsbare ytelser.

 

Brukerhåndboken versjon 28.08.2023

 

Vedlegg:

Vedlegg 1: Overføringsavtalen

Vedlegg 2: Vedtekter for Overføringsavtalens sikringsordning

Vedlegg 3: Oversikt over Overføringsavtalens parter som tilbyr kommunal tjenestepensjon

Vedlegg 4: Tilslutningserklæring til Overføringsavtalen

Vedlegg 5: Krav til innhold i excelfil som skal leveres av pensjonsinnretningen til Sikringsordningen

Vedlegg 6: Beregningsforutsetninger for avviklingstilskudd