Beregningsforutsetninger for avviklingstilskudd

Styret i Sikringsordningen vedtok 01.02.2023 en presisering av hva som menes med tilleggsavsetninger i beregningsforutsetningene for engangskrav (avviklingstilskudd).

Ved beregning av avviklingstilskudd med beregningstidspunkt 01.01.2023 og senere, skal det benyttes tilleggsavsetning i prosent av premiereserve per 31.12.2021, beregnet ut fra premiereserve per 31.12.2022, som erstatning for Andel tilleggsavsetninger under deloverskriften Elementer som inngår i Pensjonsmidler. For kontrakter der samlet bufferfond per 31.12.2022 er lavere, skal laveste beløp benyttes. Behovet for denne presiseringen har sammenheng med nye regler om bufferfond.

Beregningsforutsetninger for avviklingstilskudd